Urszula Zawadzka-Pąk, Instrumenty prawne ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego w Szwajcarii na szczeblu federalnym i wybranych kantonów
Ostatni kryzys finansowy skłonił niemal wszystkie państwa do poszukiwania skutecznych sposobów ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego.

Inna sytuacja wystąpiła w Federacji Szwajcarskiej, która w obliczu wzrastającego pod koniec XX w. zadłużenia publicznego wprowadziła na szczeblu centralnym tzw. hamulec zadłużenia, który okazał się niezwykle skutecznym rozwiązaniem. Również niektórym z kantonów udało się wdrożyć mechanizmy, które przyniosły pożądane efekty. Szwajcarskie rozwiązania są szczególnie istotne z punktu widzenia aktualnej sytuacji w Polsce i podejmowanych prób przeciwdziałania dalszemu wzrostowi naszego zadłużenia. Artykuł Urszuli Zawadzkiej-Pąk pt. Instrumenty prawne ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego w Szwajcarii na szczeblu federalnym i wybranych kantonów wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania tych instrumentów zarówno na szczeblu centralnym, jak i kantonalnym (na przykładach Fryburga i Genewy) oraz dokonuje ich oceny.

Marcin Będzieszak, Rozdrobnienie opłat samorządowych a ich wydajność dochodowa w miastach na prawach powiatu
Miasta na prawach powiatu są centrami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi, a ich specyficzny charakter przejawia się także w zakresie świadczonych usług publicznych oraz w grupie odbiorców tych usług. Z tego względu mają zróżnicowany katalog dochodów. Poza często analizowanymi dochodami podatkowymi czy dochodami z majątku, ustawodawca przyznał im także dochody z opłat. Opłaty samorządowe stanowią liczną, a jednocześnie rozdrobnioną grupę dochodów gromadzonych przez miasta na prawach powiatu. Celem artykułu Marcina Będzieszaka „Rozdrobnienie opłat samorządowych a ich wydajność dochodowa w miastach na prawach powiatu” jest wskazanie, jaka jest wydajność dochodowa opłat oraz w jaki sposób zależy od charakteru usług publicznych. Przeprowadzone badania empiryczne za lata 2004–2012 pozwalają stwierdzić, że opłaty w szerokim rozumieniu mają coraz większe znaczenie dla dochodów własnych miast, ale jednocześnie opłaty za usługi stanowią w większości przypadków uzupełniające źródło finansowania. W tych przypadkach, gdy opłaty za usługi są wysoce wydajne, zostały stworzone spółki komunalne.