Mirosław Paczocha, Ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
Inspiracją do napisania artykułu stał się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17.02.2015 r. wydany w sprawie I SA/Gd 17/15.

Orzeczenie dotyczy możliwości (a ściślej – jej braku) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 6k ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w taki sposób, że wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości tego gospodarstwa, rozumianej jako liczba tworzących je osób. Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest kwestia dopuszczalności różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczebności gospodarstwa domowego. Odnosząc się do wyroku sądu administracyjnego, autor stawia tezę o dopuszczalności różnicowania stawek opłat ustalonych od gospodarstwa domowego i – polemizując ze sposobem rozumowania sądu – przedstawia argumenty na rzecz takiej interpretacji.

Ewelina Kurzydło, Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami gmin w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcono zagadnieniu związanemu z poborem podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem uchwalonych zmian ustawowych. W tym kontekście nie można pominąć funkcji regionalnych izb obrachunkowych, które sprawują nadzór nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych. Artykuł omawia kompetencje nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych względem uchwał podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Po przedstawieniu podstaw teoretycznoprawnych kompetencji nadzorczych izb przeprowadzono przegląd przepisów znowelizowanych w 2015 r., mających wpływ na uchwały podejmowane przez rady gmin na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym. Ponadto artykuł zawiera omówienie stwierdzonych naruszeń prawa, które występowały w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych w odniesieniu do przedmiotowych uchwał na 2016 r.