Iwona Zyman, Efekty działań restrukturyzacyjnych szpitali samorządowych na tle ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2015 r. kontrolę restrukturyzacji wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych.

Artykuł jest próbą przybliżenia wyników tej kontroli, a jednocześnie przedstawia wnioski z dyskusji prowadzonej w ramach panelu ekspertów dotyczącego sytuacji finansowej szpitali samorządowych w Polsce. W części I artykułu przedstawiono analizę przedkontrolną przedmiotu kontroli i stanu prawnego w zakresie kontrolowanych zagadnień oraz ocenę pokontrolną. Natomiast w części II opracowania (opublikowanej w FK 7-8/2016) zostanie zaprezentowana synteza wyników kontroli, ryzyka i uwarunkowania w procesie restrukturyzacyjnym szpitali samorządowych, tezy i wnioski z panelu ekspertów oraz podsumowanie.

Maria Jastrzębska, Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
Pożyczki publiczne powinny być zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego, gdy: brakuje im środków z bezzwrotnych źródeł finansowania, wiedzą jak efektywnie wykorzystać pozyskane środki ze źródeł zwrotnego finansowania, potrafią wybrać najkorzystniejsze dla siebie instrumenty dłużne (w zależności od potrzeb finansowych, kosztów pozyskania środków finansowych, możliwości spłaty), znają i potrafią przewidzieć skutki zadłużania się, a także zarządzać powstałym długiem. Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny przyczyn i skutków nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w sektorze bankowym i parabankach poprzez korzystanie ze standardowych i niestandardowych instrumentów finansowych. Analizie poddano także kompetencje regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego oraz problem niewypłacalności i upadłości jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec sformułowano rekomendacje zmian w regulacjach prawnych, mających przeciwdziałać niekontrolowanemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego, powodującemu negatywne skutki dla nich samych oraz dla Skarbu Państwa.