Grzegorz Czarnocki, Perspektywy zastosowań nurtu behawioralnego ekonomicznej analizy prawa w praktyce prawodawczej jednostek samorządu terytorialnego
Wykorzystanie możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej będzie dla wielu samorządów prawdziwym wyzwaniem. Absorpcja środków unijnych wymaga wygenerowania po stronie jednostek samorządu terytorialnego środków na udział własny oraz na sfinansowanie kosztów eksploatacji inwestycji w przyszłości.

Ograniczone możliwości zwiększania zadłużenia w związku z regulacjami zawartymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz wyczerpanie się prostych rezerw związanych ze zbywaniem mienia komunalnego sprawiają, że często jedyną metodą poprawy kondycji finansowej JST jest zwiększanie nadwyżki operacyjnej poprzez konsekwentne powiększanie dochodów bieżących oraz zmniejszanie kosztów realizacji zadań publicznych. Wydaje się, że jednym ze środków realizacji tych celów może być praktyczne wdrażanie nowych rozwiązań wypracowanych na gruncie ekonomicznej analizy prawa, w szczególności jej nurtu behawioralnego. Artykuł po scharakteryzowaniu nurtu behawioralnego ekonomicznej analizy prawa przedstawia wyniki badań nad rzetelnością składanych oświadczeń. Odnosząc powyższe do przykładów orzecznictwa związanego z badaniem wzorów deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawia tezę, iż warunkiem wdrożenia takich odkryć na grunt praktyki normodawczej w Polsce jest zmiana podejścia organów nadzoru, w szczególności do kwestii rozumienia pojęcia kompetencji do tworzenia regulacji prawnych i swobody doboru środków służących do realizacji prawnie dopuszczalnych celów.

Małgorzata Natoniewskia-Stasiak, Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.
Tadeusz Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2015 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Ponadto, zachęcamy do lektury dwóch tekstów powstałych na podstawie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.”, przedłożonego Sejmowi i Senatowi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2016 r.