Krzysztof Surówka, Pozyskiwanie środków unijnych a problem zadłużenia JST w okresie 2007–2013 – wnioski dla władz samorządowych w nowej perspektywie
Kondycja finansowa polskiego samorządu terytorialnego uległa istotnemu pogorszeniu po roku 2007. Przyczyną kryzysu są zbyt niskie dochody własne jednostek samorządu terytorialnego przy wzrastającej liczbie zadań. Tymczasem pozyskiwanie środków unijnych wymaga wkładu własnego, którym – przy spadających nadwyżkach operacyjnych – stają się zaciągane kredyty i pożyczki.

Dlatego też dług samorządowy w latach 2007–2013 bardzo dynamicznie wzrósł, co w wielu samorządach spowodowało przekroczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W perspektywie 2014–2020 zadłużenie to będzie istotną barierą pozyskiwania nowych środków unijnych.

Dorota Burzyńska, Dagmara Hajdys, Rewitalizacja obszarów miejskich w kontekście wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego
Rewitalizacja jako kompleksowy proces przemian ukierunkowany na wyprowadzenie zdegradowanego obszaru z kryzysu stała się w ostatnich latach bardzo ważna. Przemawia za tym zakończony proces legislacyjny nad Krajową Polityką Miejską 2023 i ustawą o rewitalizacji. Najważniejszym źródłem finansowania działań rewitalizacyjnych w Polsce są środki pomocowe Unii Europejskiej. Skala zaniedbań i związanych z tym potrzeb finansowych będzie wymagać w najbliższych latach sięgnięcia po kapitał prywatny w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem artykułu jest prezentacja dotychczasowych rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze rewitalizacji w Polsce oraz możliwości szerszego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w rewitalizacji dzięki przyjętym w 2015 r. regulacjom w zakresie odnowy zdegradowanych obszarów.

Arkadiusz Talik, Urszula Wycisk, Wyniki ustaleń kontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (za 2015 rok) na tle przedmiotu działalności organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych eliminuje wzorce zachowań contra legem w obszarze normatywnego zakresu finansów publicznych, poprzez możliwość orzeczenia sankcji wobec sprawcy czynu zabronionego. Inicjowanie powołanego procesu warunkowane jest jednak dokonaniem ustaleń kontrolnych identyfikujących obszary naruszenia przepisów prawa w powołanym zakresie. Jak wynika ze Sprawozdania z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych w 2015 r., na złożonych ogółem 2.291 zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 690 inicjowane było przez regionalne izby obrachunkowe, których pozycję należy określić jako dominującą w rankingu skuteczności wykrywania nieprawidłowości wypełniających znamiona czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych. W opracowaniu dokonano analizy postępowań o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pod kątem nieprawidłowości ujawnionych w toku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.