Marek Dylewski, Finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy
W artykule zaprezentowano wybrane problemy w zakresie finansowania deficytu jednostek samorządu terytorialnego w szczególności nadwyżkami budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi w danym roku lub latach ubiegłych instrumentami dłużnymi.

Celem artykułu jest prezentacja finansowych aspektów pokrycia deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystane instrumenty dłużne, takie jak kredyty, pożyczki i papiery wartościowe. Stosowne rozważania uzupełniono o przykłady rozliczenia nadwyżek z lat ubiegłych oraz instrumentów dłużnych.

Elżbieta Rogala, Ewidencje VAT: obowiązek ich przekazywania organom podatkowym w formie elektronicznego jednolitego pliku kontrolnego (JPK)
Każdy czynny podatnik podatku od towarów i usług (dalej jako VAT), tj. składający urzędowi skarbowemu comiesięczne deklaracje VAT-7, prowadzący w tym celu ewidencję podatkową VAT przy użyciu programów komputerowych, jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania temu organowi, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji o prowadzonej miesięcznej ewidencji podatkowej VAT.
Podatnicy podatku od towarów i usług składający urzędowi skarbowemu deklaracje VAT-7, począwszy od 1.07.2016 r. muszą także zacząć składać temu urzędowi ewidencję podatkową VAT (sprzedaży i zakupów). Ewidencja ta musi być złożona w postaci elektronicznego jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w terminie składania deklaracji VAT-7, tj. do 25. dnia każdego następnego miesiąca za okres rozliczeniowy. Termin 1.07.2016 r. obowiązku przekazywania ewidencji podatkowej VAT w formie JPK jest terminem obowiązującym tzw. dużych podatników VAT (dużych przedsiębiorców). Natomiast kolejne terminy, tj. 1.01.2017 r. i 1.01.2018 r. obowiązuje odpowiednio: średnich, małych i mikro przedsiębiorców.

Ryszard Szostak, Kształtowanie warunków zamówienia po zmianach w prawie zamówień publicznych – część I
Wprowadzona w życie 28.07.2016 r. nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych dostosowuje ten akt prawny do nowych dyrektyw europejskich, a także do potrzeb krajowej praktyki. Nowelizacja zmierza przede wszystkim do uproszczenia procedur, zwłaszcza negocjacyjnych, zwiększenia zakresu wyłączeń, usprawnienia weryfikacji warunków wymaganych od wykonawców z wyraźnym złagodzeniem obciążeń biurokratycznych i dalszą racjonalizacją podstaw do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne. Preferuje się pozacenowe kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. Zaostrzeniu uległy przesłanki odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Wprowadzono nowe reguły opisu przedmiotu zamówienia. Zwiększono ochronę interesów drobnych przedsiębiorców. Rozszerzono zakres odwołań w odniesieniu do zamówień mniejszej wartości. Podniesiono rangę aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Zmiany o największej doniosłości praktycznej dotyczą jednak problematyki konstruowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której poświęcony jest niniejszy artykuł.