Ósma Konferencja „Finansów Komunalnych”: Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych
W listopadowym numerze czasopisma prezentujemy dorobek ósmej Konferencji Finansów Komunalnych „Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych”, stanowiący większość wygłoszonych referatów, które przybrały formę artykułów i wypowiedzi.

Publikacje te nie odzwierciedlają dokładnego przebiegu konferencji, naszym celem nie było bowiem opisanie przebiegu obrad, ale problemów, przed jakimi stanęły samorządy, a wraz z nimi cały system finansów publicznych.
Przedmiotem konferencji była dyskusja nad instrumentami planowania wieloletniego w finansach samorządowych, a poszczególne referaty wygłaszali zarówno przedstawiciele środowiska skarbników jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, jak i regionalnych izb obrachunkowych. Konferencja wpisuje się w debatę nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i nakierowana była nie tylko na konkretne problemy, ale przede wszystkim na poszukiwanie sposobów ich rozwiązania przez wskazanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie. Była znakomitą płaszczyzną do podjęcia trójstronnej dyskusji o aktualnej kondycji samorządów i wymiany doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organami nadzoru. Temat tegorocznej konferencji podejmował jeden z istotnych i aktualnych dla samorządu lokalnego problemów i tym samym wpisuje się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 14/2016 z 16.02.2016 r.. Zagadnienia te dotyczą piątej pułapki rozwojowej, jaką jest słabość instytucji, oraz piątego filaru nowego modelu rozwoju – rozwoju społecznego i regionalnego.