Ryszard Paweł Krawczyk, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego
Tworzenie nowych konstrukcji prawnych z punktu widzenia aksjologii systemu prawa obowiązującego w danym państwie dyktowane jest na ogół potrzebami społecznymi oraz oczekiwaniami ustawodawcy stanowiącego standardy zachowania w sytuacjach określonych w obowiązującym prawie.

Formułowane normy prawne albo mają tworzyć standardy pozytywnego zachowania, albo zapobiegać zachowaniu nieakceptowanemu przez system wartości leżących u podstaw danego ustroju.
Artykuł przedstawia dylematy organów nadzoru oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania działań ograniczających nadmierne zadłużenie. Organy nadzoru działają w tym zakresie na podstawie nie zawsze skutecznych przepisów prawnych, które w praktyce często są obchodzone przez samorząd. Z punktu widzenia aksjologii systemu prawa trudno zakładać, aby jego skuteczność opierać tylko na rozsądku go stosujących. Problemy jakie mogą wystąpić w gospodarce finansowej samorządów w związku z wykorzystaniem środków z drugiej perspektywy unijnej wymagają dość pilnej porządkującej reakcji ustawodawcy celem wzmocnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego i ustalenia czytelnych reguł wydatkowania środków publicznych.

Paweł Selera, Prawo do odliczenia podatku naliczonego w okresie przejściowym w związku z centralizacją VAT w samorządach
Wraz ze zmianą rozliczeń podatku od towarów i usług w samorządach kluczowa stanie się kwestia prawidłowego wykonywania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tylko podatnik podatku od towarów i usług działający w takim charakterze ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Szczególne trudności powstaną w okresie przejściowym, zwłaszcza gdy faktury – pomimo centralizacji VAT – w dalszym ciągu będą wystawiane na jednostki bądź zakłady budżetowe.
Celem tego artykułu jest analiza prawa do wykonywania odliczenia podatku naliczonego w związku z wejściem w życie ustawy z 5.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa weszła w życie 1.10.2016 r., wprowadzając obligatoryjną centralizację rozliczeń VAT „w przód” od 1.01.2017 r.