Zagadnienia budżetowania zadaniowego i efektywności w latach 2006–2015 były w Polsce ważnym tematem dyskusji wielu naukowych konferencji, w tym samorządowych. Dorobek publikacyjny jest też dość obszerny. Celem artykułu prof. Teresy Lubińskiej pt. „Efektywność i budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w budżecie państwa – analiza i ocena dorobku naukowo-badawczego i wskazanie kierunków zmian” jest ocena poglądów na temat roli i istoty efektywności i budżetowania zadaniowego oraz podejść metodycznych do tego zagadnienia, na bazie dorobku publikacyjnego lat 2012–2015.

Dokonano przeglądu dwudziestu czterech czasopism, w tym tak znaczących jak: „Ekonomista”, „Finanse Komunalne”, „Studia Regionalne i Lokalne”, „Samorząd Terytorialny”, „Gospodarka Narodowa” czy „Finanse”. Nie objęto przedmiotem analiz czasopism, które poświęcone są badaniom naukowym oraz wdrożeniom instrumentów i metod nowoczesnego gospodarowania i zarządzania w wyspecjalizowanych obszarach działalności, jakimi są: zdrowie, edukacja, innowacyjność czy też inne obszary polityki społecznej i gospodarczej. We wszystkich tych dziedzinach kategorie sprawności i efektywności są przedmiotem wielu specjalistycznych publikacji
Oceny treści publikacji dokonano w ramach dwóch grup. Pierwsza grupa publikacji odnosi się do tych, w których zdecydowanie przeważały wątki badawcze, odpowiednie do wymogów dyscypliny „Finanse”. Druga, dużo mniejsza grupa, obejmuje publikacje, w których wiodące były wątki dyscypliny „Ekonomia” i „Nauki o zarządzaniu”. Wyniki badań pozwoliły sformułować główne zagadnienia dyskursu naukowego oraz stanowiska autorów co do dalszego rozwoju badań i wdrożeń metod proefektywnościowego wspierania decyzji menedżerów w administracji publicznej, w tym w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego. Dyskurs naukowy odnosi się bowiem w ostatnich latach głównie do samorządów.

Konsorcjum jest aktualnie jedną z istotnych form kooperacji przedsiębiorców, szczególnie w przypadku ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego. Ta forma współpracy pozwala w szczególności na połączenie potencjałów przedsiębiorców w celu konkurowania z przedsiębiorcami o większym potencjale. Powstaje wątpliwość, czy współpraca tego rodzaju jest dozwolona z punktu widzenia ustawy antymonopolowej, a więc czy w konkretnych przypadkach nie stanowi zagrożenia dla konkurencji jako tzw. zmowa przetargowa. Trzeba bowiem podkreślić, że postępowanie przetargowe jest jedną z najkorzystniejszych form wyłaniania wykonawców, a więc zmowy przetargowe są niepożądanym środkiem zakłócenia rynku, gdyż naruszają istotę przetargu. W odniesieniu do konsorcjum, z jednej strony, nie chodzi o jego automatyczne kwalifikowanie jako niedozwolonej formy współpracy, gdyż byłoby to oczywiście sprzeczne z istotą i celem tej formy współpracy przedsiębiorców, jednak z drugiej strony, należy odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne jest przyjęcie w każdej sytuacji, że taka kooperacja przedsiębiorców jest zgodna z prawem konkurencji. Jest to istotne, gdyż nie współpraca między przedsiębiorcami stanowi podstawę właściwego funkcjonowania rynku, lecz właśnie ich rywalizacja w ramach zasad konkurencji określonych przepisami prawa.
Kwestia ta nie była dotychczas przedmiotem szerszego zainteresowania doktryny i judykatury, a wydaje się istotna, gdyż dotyczy ewentualnego wyłączenia konsorcjum spod zakresu działania ustawy antymonopolowej. Poświęcono temu artykuł autorstwa dr. hab. Tomasza Szanciło pt. „Konsorcjum jako zmowa przetargowa ograniczającą konkurencję”.

System BeSTi@, którego pełna nazwa brzmi „Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego” powstał w ramach projektu PHARE PL/IB/02/FI/03 „Poprawa systemu zarządzania finansami publicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu obsługi finansów publicznych” w ramach komponentu PHARE 2002/000-580.01.09 „Zarządzanie Finansami Publicznymi”. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi miał on realizować funkcje planistyczne i sprawozdawcze. Istotnym novum w historii systemów informatycznych przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego (JST) do obligatoryjnego stosowania, była funkcjonalność nakierunkowana na prowadzenie samodzielnych analiz w oparciu o dane uprzednio wprowadzone do systemu w ramach obowiązków sprawozdawczych.
Artykuł „System BeSTi@ – możliwości wykorzystania w zakresie sporządzania i badania wieloletnich prognoz finansowych” autorstwa Adama Głębskiego (zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. eksploatacji systemu BeSTi@ - powołanego porozumieniem między Ministerstwem Finansów a Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych) ma na celu przybliżenie zakresu informacji gromadzonych w systemie BeSTi@ oraz wskazanie wybranych przykładów zastosowania funkcji w nim dostępnych, umożliwiających prowadzenie własnych analiz – co może być szczególnie przydatne zarówno na poziomie organów nadzoru (regionalne izby obrachunkowe), jak i na poziomie centralnym (Ministerstwo Finansów). Wskazuje również zasoby danych gromadzonych w systemie BeSTi@ i udostępniane ogółowi użytkowników Internetu, które można pobrać do dalszych samodzielnie prowadzonych badań i analiz.
Kolejnym poruszonym zagadnieniem są przykłady zastosowania funkcji raportujących systemu do wykonywania cyklicznych analiz. Jako jeden z przykładów zastosowania wymienionego systemu w pracach analityczno-badawczych jest opracowywanie z jego wykorzystaniem tabel statystycznych obrazujących sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego, zamieszczanych w przedkładanym Sejmowi i Senatowi RP przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych „Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego”. Podano również inne przykłady dostępnych w systemie wzorców analiz, w tym m.in. modeli symulacyjnych umożliwiających badanie wpływu konkretnych zdarzeń ekonomicznych na wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Zaprezentowano także przykłady graficznej analizy danych – bardzo silnego narzędzia badawczego, które jednak nie ma zbyt szerokiego zastosowania w działalności urzędów.
W artykule zaprezentowano ponadto wyniki badań dotyczących wieloletnich prognoz finansowych, a w szczególności elementów wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jeden z ustawowych limitów wpływających na decyzje jednostek samorządu terytorialnego.