W numerze 4 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły:

– Anna Szafranek, Uwarunkowania prawne i wydatki samorządów w zakresie potrzeb rozwojowych pracowników ośrodków pomocy społecznej
Artykuł podejmuje tematykę rozwoju osobistego pracowników ośrodków pomocy społecznej. Omówiono w nim umiejętności komunikacyjne i zasady zarządzania zespołem, wydatki jednostek samorządu terytorialnego przeznaczane na pomoc społeczną, prawne uwarunkowania rozwoju, przykładowe zadania pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz wybraną ofertę szkoleniową.

– Artur Olszewski, Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych po 1.01.2017 r.
W artykule omówiono rozwiązania prawne wprowadzone do ustawy o systemie oświaty na podstawie ustawy z 23.06.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim zmiany te dotyczą problematyki dotowania szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
– Kamila Żmuda-Matan, Dochody własne powiatów i miast na prawach powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Artykuł przedstawia problematykę dochodów powiatów i miast na prawach powiatów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ich charakteru prawnego.
– Ewelina Markowska, Wpływ cyklu koniunkturalnego na dochody podatkowe gmin w latach 2005–2015
Celem publikacji jest przedstawienie wpływu spowolnienia gospodarczego na dochody podatkowe gmin w latach 2005–2015.
– Justyna Lokajewska, Przedawnienie zobowiązań beneficjentów z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Autorka analizuje zagadnienia związane z przedawnieniem zobowiązań z tytułu udzielonego dofinansowania z udziałem środków europejskich. Przedstawia problem stosowania przepisów prawnych regulujących przedawnienie. Rozważania zawarte w artykule mają na celu usystematyzowanie poszczególnych zagadnień i odpowiedź na pytanie, w jakim terminie i na podstawie których przepisów dochodzi do przedawnienia rozważanych zobowiązań.
– Piotr Walczak, Zamówienia wewnętrzne (in-house) jako forma powierzenia prowadzenia gospodarki komunalnej. Kompetencje nadzorcze wojewody i regionalnej izby obrachunkowej
Przedmiotem artykułu jest nowy możliwy sposób prowadzenia gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, który pojawił się 1.01.2017 r., czyli udzielanie zamówień wewnętrznych na rzecz utworzonych przez samorząd spółek prawa handlowego.
– Krystyna Sawicka, Recenzja monografii: Michał Bitner, Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016, ss. 757