W numerze 5 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły:

Jan Czempas, Nierówności dochodowe – ukryta determinanta lokalnych nierówności społecznych
Autor w artykule zwraca uwagę, że rozwój gmin ma charakter wieloaspektowy, na który składają się przemiany o charakterze nie tylko ekonomicznym, lecz także społecznym, techniczno-technologicznym i środowiskowym.

Omawia zagadnienie rosnącej koncentracji dochodów gmin, która może się stać poważnym zagrożeniem nie tylko dla dobrobytu, lecz także dla bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Brak spójności gospodarczej województw, a zwłaszcza ogromne zróżnicowanie w wytwarzaniu PKB, wpływa bowiem na poziom dochodów i jakość życia.

Katarzyna Szara, Finansowanie kultury przez jednostki samorządu terytorialnego w gminach Podkarpacia
Autorka wskazuje, że podstawowa przyczyna wzrostu wydatków JST tkwi w przekazywaniu samorządowi terytorialnemu do realizacji coraz to nowych zadań, a także w zmianach legislacyjnych. Jednym z wydatków są środki przeznaczane na kulturę, a celem artykułu jest próba oceny wydatków na kulturę w gminach Podkarpacia.

Władysław Grześkiewicz, Analiza sytuacji finansowej samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
W artykule dokonano analizy przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2011–2015 oraz przeprowadzono ocenę zasobów majątku i źródeł finansowania, struktury i dynamiki rachunku zysków i strat badanych jednostek

Paweł Selera, Kontrowersje wokół kwalifikacji na gruncie podatku VAT świadczeń realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego
Autor zwraca uwagę, że proces centralizacji VAT w samorządach zaktualizował na nowo problem podmiotowości podatkowej organów władzy publicznej. Zwłaszcza wątpliwe stało się dokumentowanie świadczeń realizowanych po 1.01.2017 r. w imieniu gminy poprzez samorządowe jednostki budżetowe.

Włodzimierz Dzierżanowski, Ocena ofert w procedurze odwróconej
W artykule omówiono procedurę odwróconą, która jest nową metodą badania i oceny ofert, polegającą na sprawdzeniu, czy oferty nie podlegają odrzuceniu oraz na dokonaniu oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, a dopiero w kolejnym kroku na weryfikacji jedynie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona pod kątem braku podstaw wykluczenia z postępowania, a także spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Jerzy Serwacki, Samodzielność gmin w realizacji ich zadań własnych w kontekście przepisów o zamówieniach publicznych
W artykule poruszono problematykę prawa do samodzielnego podejmowania decyzji, w granicach obowiązującego prawa, którą można uznać za zasadę prawną i istotną cechę gmin. Autor zauważa, że w kontekście przepisów o zamówieniach publicznych ustawowy wymóg, by gmina udzielająca zamówienia podmiotowi sektora publicznego stosowała określoną formę zawarcia umowy, można ocenić jako nadmierną ingerencję państwa, naruszającą zasadę samodzielności gmin. Implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2014/24/UE spowodowała ustawowe określenie warunków, w których zamówienie udzielone przez podmiot prawa publicznego może być realizowane z pominięciem procedur przewidzianych dla zamówień publicznych.

Adam Czudec, Recenzja pracy zbiorowej pt. „Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development”, red. Mariusz W. Sienkiewicz, Katarzyna Kuć-Czajkowska, Lublin 2016, ss. 398