Numer 1/2016 „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera glosy:

aprobującą do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, Sławomira Czarnowa;


aprobującą do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2015 r. (II OSK 2435/13) Pawła Daniela;
aprobującą do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2015 r. (II FSK 2817/13) Bogumiła Pahla;
krytyczną do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 września 2014 r. (II OSK 1654/14) Marcina Rulki;
aprobującą do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 1 lipca 2014 r. (II SA/Ol 608/14) Jakuba Jana Ziętego.

Ponadto znajduje się w nim wyrok TK (Kp 2/13) dotyczący zasad przekazywania dróg publicznych z omówieniem Mirosława Steca, jak również decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych wraz z komentarzami z zakresu opłaty adiacenckiej (3-letni termin do ustalenia opłaty w sprawie, w której sąd administracyjny lub organ odwoławczy uchylił decyzje wydane z jego zachowaniem); rodziny zastępczej (odmowa dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania z uwagi na brak środków finansowych po stronie powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) oraz organizacji społecznej w postępowaniu nadzwyczajnym dotyczącym pozwolenia emisyjnego.

Ponadto wyroki sądów administracyjnych, także z omówieniami, dotyczące: ustalania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szerokości dróg wewnętrznych oraz liczby miejsc parkingowych; terminu wydania rozstrzygnięcia nadzorczego; stawki oraz metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także funduszu sołeckiego.

Numer jest opatrzony wykazem powoływanych aktów prawnych (z przyporządkowaniem stron do poszczególnych przepisów) oraz skorowidzem rzeczowym.