Numer 2/2016 kwartalnika „Orzecznictwo s Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia (TK, SKO, WSA, RIO) wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:

 • zatrzymania prawa jazdy z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym; 
 • podziału gminy na okręgi wyborcze;
 • stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu;
 • braku podstaw do podejmowania przez radę gminy przepisów porządkowych w sprawie likwidacji roślin z gatunku Barszcz Sosnowskiego;
 • „dnia roboczego” w rozumieniu przepisów dotyczących opłat za parkowanie;
 • wymagań proceduralnych uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego;
 • trybu rozliczenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty, dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W numerze znajdą Państwo także glosy z zakresu:

 • wstecznego ustalania uprawnień do zasiłku stałego (Iwona Sierpowska); 
 • stopniowej likwidacji szkoły (Kamilla Grobicka-Madej); 
 • trybu wyboru dyrektora szkoły (Marcin Rulka), komunalnej spółki kapitałowej w świetle form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji zadań publicznych (Jakub Jan Zięty); 
 • nieodpłatnego nabycia prawa własności działki gruntu na podstawie art. 6 ustawy z 24.02.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Elżbieta Klat-Górska).

Numer jest opatrzony wykazem powoływanych aktów prawnych (z przyporządkowaniem stron do poszczególnych przepisów) oraz skorowidzem rzeczowym.