Numer 3/2016 „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia (TK, SKO, WSA, RIO) wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:

1) nadzwyczajnego trybu postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii przed referendum lokalnym – w tym zakresie publikujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2016 r. (SK 16/14) wraz z omówieniem Mirosława Steca;
2) dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
3) warunków zabudowy (kontynuacja funkcji zabudowy);
4) udostępnienia informacji publicznej w związku z tajemnicą przedsiębiorcy;
5) uzgodnienia projektu planu miejscowego z zarządem województwa obszaru projektowanej drogi – określenie klasy drogi;
6) niedopuszczalności podejmowania uchwał w sprawie stosowania nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego;
7) powierzenia przez gminę zadań własnych komunalnej osobie prawnej;
8) amortyzacji środków trwałych przedsiębiorstwa jako elementu ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
9) rezerwy na zarządzanie kryzysowe;
10) udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego;
11) pomocy udzielanej spółkom wodnym;
12) dotacji dla przedszkoli i szkół;
13) dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W numerze znajdą Państwo także glosy dotyczące:
1) terminu wniesienia samorządowej skargi powszechnej – glosa krytyczna Tomasza Szewca do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2007 r. (II OPS 2/07);
2) jednostki samorządu terytorialnego jako strony postępowania nadzwyczajnego prowadzonego przez organ wyższego stopnia – komentarz Pawła Daniela do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r. (I OSK 2188/13);
3) pozostawania przez osobę niepełnosprawną w związku małżeńskim z osobą, która formalnie nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jako przesłanki negatywnej dla przyznania zasiłku opiekunowi – glosa krytyczna Adama Ostapskiego do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 lutego 2015 r. (IV SA/Wr 924/14);
4) niezbędnego zakresu współdziałania podatnika i organu podatkowego dla obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej – glosa częściowo krytyczna Artura Kokoszkiewicza do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 17 lutego 2016 r. (I SA/Kr 2011/15);
5) umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków – glosa krytyczna Dariusza Felcenlobena do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 25 lutego 2015 r. (II SA/Ke 45/15).

Numer – jak zawsze – jest opatrzony wykazem powoływanych aktów prawnych (z przyporządkowaniem stron do poszczególnych przepisów) oraz skorowidzem rzeczowym.