Czwarty numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:

1) zasad zwrotu tzw. gruntów warszawskich – w tym zakresie wyrok TK z 19 lipca 2016 r. wraz z omówieniem Mirosława Steca;
2) świadczeń wychowawczych (wszystkie z komentarzami Magdaleny Raguszewskiej) z zakresu: opieki naprzemiennej (decyzja SKO we Wrocławiu z 19 września 2016 r.), utraty dochodu wskutek wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej (decyzja SKO we Wrocławiu z 18 sierpnia 2016 r.), karty pobytu bez adnotacji „dostęp do rynku pracy” (decyzja SKO we Wrocławiu z 17 sierpnia 2016 r.);
3) kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (decyzja SKO we Wrocławiu z 13 czerwca 2016 r.) wraz z komentarzem Dariusza Kozłowskiego;
4) obowiązku powołania do składu komisji konkursowej, utworzonej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, przedstawicieli międzyzakładowej organizacji związkowej (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 15 czerwca 2016 r.) wraz z omówieniem Tomasza Judeckiego;
5) elementów treściowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wyrok WSA we Wrocławiu z 15 marca 2016 r.) wraz z omówieniem Gabriela Węgrzyna;
6) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z 20 lipca 2016 r.) z omówieniem Ryszarda Pawła Krawczyka;
7) absolutorium komunalnego (uchwała Kolegium RIO w Łodzi z 18 lipca 2016 r.) z omówieniem Ryszarda Pawła Krawczyka;
8) zwolnienia w podatku od nieruchomości (wyrok NSA z 6 maja 2016 r.) z omówieniem Ryszarda Pawła Krawczyka.

W numerze znajdą Państwo także glosy:

1) Tomasza Szewca dot. uwzględnienia skargi powszechnej przez organ jednostki samorządu terytorialnego (do wyroku NSA z 18 listopada 2014 r.);
2) Pawła Daniela dot. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (do wyroku NSA z 20 listopada 2015 r.);
3) Gabriela Węgrzyna dot. podziału nieruchomości dla realizacji celu publicznego (do wyroku NSA z 17 września 2015 r.);
4) Krzysztofa Gruszeckiego dot. ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości wynikających z ustanowienia form ochrony przyrody (do wyroku NSA z 17 grudnia 2015 r.);
5) Adama Ostapskiego dot. przesłanek decydujących o kierunku rozstrzygnięcia sprawy wyrażenia opinii przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (do wyroku NSA z 11 maja 2016 r.).

Numer – jak zawsze – jest opatrzony wykazem powoływanych aktów prawnych (z przyporządkowaniem stron do poszczególnych przepisów) oraz skorowidzem rzeczowym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym wydaniem OwSSu, jak również do publikacji glos, omówień i komentarzy do orzeczeń o charakterze samorządowym na łamach kwartalnika.