XIII edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy rozstrzygnięta!
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2015 r., nadesłanych do XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”, jak również ogłoszenie o nowej, XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz wybitne prace magisterskie obronione w 2015 r. znajdziecie Państwo w najnowszym numerze „Samorządu Terytorialnego”, jak również na naszych stronach internetowych.

Paweł Swianiewicz, Współpraca międzygminna – formy, zakres, motywacje
Autor podejmuje próbę oszacowania skali współpracy jednostek samorządu gminnego w Polsce przede wszystkim na podstawie sprawozdań budżetowych gmin, związków samorządowych i spółek komunalnych.

Andrzej Szromnik, Strategia city placement w systemie komunikacji marketingowej miasta – aspekt operacyjny 
Autor dokonuje diagnozy oraz analizy procesów oraz procedur decyzyjnych właściwych dla dużych polskich miast, ich organów, strategii promocyjnych oraz zasad współpracy z partnerami medialnymi.
 
Ryszard Szałowski, Prawne podstawy zarządzania ruchem drogowym przez organy jednostek samorządu terytorialnego – uwagi krytyczne
Autor dokonuje oceny ustawowej regulacji zadań i kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania ruchem drogowym
 
Aleksander Jakubowski, Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na zakłócenia porządku publicznego związane ze sprzedażą tych napojów
Autor kompleksowo omawia problematykę cofnięcia przez organ administracji zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ze względu na zakłócenia porządku publicznego związane ze sprzedażą tych napojów w danym lokalu.
 
Joanna Modrzyńska, Członkostwo w Unii Europejskiej – wyzwania dla samorządów w zakresie nowych zastosowań zasad protokołu dyplomatycznego
Artykuł poświęcony zagadnieniom, które powinny być wzięte pod uwagę w codziennym funkcjonowaniu oraz czasie organizowania przez jednostki administracji publicznej spotkań z przedstawicielami organów i instytucji Unii Europejskiej.
 
Recenzje i glosy
W numerze znajdziecie Państwo także recenzję książki pod redakcją Piotra Dynowskiego, Izabeli Kowalczuk-Pakuły oraz Grzegorza Packa Poradnik prawny dla e-Biznesu napisaną przez Dominika Kościuka, jak również glosę aprobującą Małgorzaty Sekuły-Leleno do wyroku Sądu Najwyższego z 15 października 2015 r. (II CSK 836/14).