W numerze 6 „Samorządu Terytorialnego znajdziemy osiem artykułów, recenzję oraz glosę.

Agnieszka Modras, O spółce handlowej jako gminnej osobie prawnej de lege lata i de lege ferenda
Autorka przeprowadza pogłębioną analizę oraz przedstawia własne stanowisko, zgodnie z którym za gminną osobą prawną można uznać wyłącznie spółkę, w której gmina – w sposób bezpośredni lub pośredni – posiada udziały lub akcje reprezentujące cały kapitał zakładowy.

Marcin Rulka, Samorządowe wybory ponowne
Autor omawia kolejne etapy procedury wyborów ponownych ze wskazaniem na liczne problemy interpretacyjne związane z brakiem szczególnej regulacji i nakazem odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących procedury podstawowej.

Mateusz Radajewski, Rozwiązanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przez Sejm
Autor dokonuje analizy charakteru prawnego tytułowej instytucji, omawia procedurę, a także skutki rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Katarzyna Dojwa-Turczyńska przedstawia Wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w Polsce w kontekście zmian dotyczących funkcjonowania straży, które weszły w życie 1.01.2016 r.

Mateusz Radziszewski, Wybrane instrumenty wykorzystywane w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego
Autor prezentuje wybrane instrumenty aktywności obywatelskiej, która skupia się wokół partycypacji społecznej w procesie współzarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Artur Pytel, Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej a eksmisja rozumiana jako pewność ochrony przed bezdomnością
Autor dokonuje charakterystyki środków prawnych stosowanych przez sąd oraz komornika sądowego wobec osób eksmitowanych, jak również zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

Alicja Sytek, Rozwój elektronicznej administracji ze szczególnym uwzględnieniem ePUAP i profili zaufanych – wybrane zagadnienia
Autorka porusza zagadnienie potwierdzania profili zaufanych, jak również tworzenia punktów potwierdzających profile zaufane, które w istotny sposób mogą przyczynić się do wzrostu korzystania z e-usług udostępnianych przez jednostki administracji na platformie ePUAP.

Jacek Kołacz, Z problematyki wykładni art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych
Autor prezentuje potencjalne skutki nowelizacji prawa zamówień publicznych dokonanej ustawą z 29.08.2014 r.

Recenzje i glosy
Robert Gawłowski recenzuje z kolei książkę pod redakcją Mirosława Steca i Kazimierza Bandarzewskiego pt. Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu województwa.
Wojciech Piątek przedstawia natomiast glosę częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 3 marca 2015 r. (I SA/Kr 1964/14).