„Samorząd Terytorialny” w numerze podwójnym (7–8/2016) po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko samych Czytelników, ale także deklarowanych politycznie propozycji zmian mogących nastąpić w obrębie struktury samorządu terytorialnego. Tym razem przede wszystkim prezentujemy Państwu teksty poświęcone samorządowi województwa.
I tak, Wiesław Kisiel przedstawia podstawy prawne organizacji samorządu województwa, a także propozycje de lege ferenda.

Marek Mączyński prezentuje funkcje (zadania) samorządu województwa na tle funkcji (zadań) samorządu lokalnego i terenowej administracji rządowej. Kazimierz Bandarzewski podejmuje kwestie związane z województwem samorządowym i zespoloną administracją regionalną w kontekście oceny istniejącej regulacji i propozycji niektórych zmian. Dorota Dąbek ocenia z kolei instytucję sądowej kontroli i ochrona samorządu. Hubert Izdebski dokonuje analizy prawnej zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa przede wszystkim na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Klaudyna Nowińska i Marta Lackowska podejmują dyskusję nad podziałem województwa mazowieckiego w świetle reform europejskich regionów stołecznych. Paweł Swianiewicz przytacza natomiast potencjalne skutki wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, koncentrując się przede wszystkim na skutkach finansowych dla obu części regionu. Paweł Churski, Robert Perdał oraz Tomasz Herodowicz analizują rolę środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce. Piotr Zygadło bada znaczenie kategorii regionów w polityce spójności, a w tym zakresie w szczególności przypadek Mazowsza w latach 2014–2020. Tomasz Grzegorz Grosse dokonuje analizy strategii makroregionalnych UE pod kątem możliwości powołania nowej unijnej strategii dla regionu Karpat. Aleksandra Picej opisuje aktywność gmin w sieciach współpracy międzygminnej w obszarze metropolitalnym Poznania. Sławomir Pastuszka analizuje z kolei aktywność obywatelską mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Piotr Kopyciński relacjonuje natomiast działania i opracowania związane z tzw. trzecim etapem reformy samorządu terytorialnego, które projektowano w ramach przedsięwzięcia pt. „Systemowe zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce”. Całość zamyka glosa aprobująca Rafała Szczepaniaka do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 kwietnia 2014 r. (V ACa 142/14) oraz przegląd piśmiennictwa opracowany przez Justynę Przedańską.