Numer wrześniowy „Samorządu Terytorialnego” jest wyjątkowo bogaty oraz zróżnicowany, zawiera bowiem artykuły pt.: Odpowiedzialność gmin za szkody wyrządzone w związku z działalnością organizacji pozarządowych Rafała Szczepaniaka; Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi.

Zagadnienia wybrane Gerarda Kaczmarczyka; Prawnopodatkowe skutki funkcjonowania elektrowni wiatrowych – uwagi na tle ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Przemysława Pesta i Mateusza Lewandowskiego; Kontrowersje wokół nowych zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku rolnym Bogumiła Pahla; Aplikacja koncepcji zaufania w optyce zintegrowanych inwestycji terytorialnych Agnieszki Chrisidu-Budnik; Formy międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy udzielaniu zamówień publicznych Konrada Różowicza; Licencja „geodezyjna” Grzegorza Ninarda oraz Samorząd gminny jako przestrzeń realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn Joanny Podgórskiej-Rykały. Numer zawiera także częściowo krytyczną glosę Macieja J. Nowaka do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 10 lutego 2015 r. (II SA/Ol 1204/14) dotyczącego braku delegacji ustawowej dla rady gminy do określenia definicji zabudowy w planie miejscowym oraz braku upoważnienia ustawowego uprawniającego radę gminy do tworzenia definicji zabudowy i zawężania tego pojęcia jedynie do „ogółu budynków na działce”.