„Samorząd Terytorialny” zogniskował swój numer 10 wokół treści związanych z kwestiami planistycznymi w samorządzie terytorialnym.
Magdalena Małecka-Łyszczek przygotowała tekst poświęcony uwarunkowaniom zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym.

Paweł Daniel przedstawia z kolei problemy występujące w orzecznictwie sądów administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy – kwestii właściwego określenia stron postępowania oraz możliwości ustalenia w decyzji lokalizacji planowanej inwestycji w granicy z nieruchomością. Karol Filipiuk porusza problematykę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji, gdy w momencie wejścia w życie tego planu inwestor dysponuje już decyzją o pozwoleniu na budowę, wydaną na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, zezwalającą mu na zabudowę na warunkach innych niż przewidziane przez wchodzący w życie plan miejscowy. Paweł Kretowicz wskazuje najważniejsze bariery dla lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce i ich konsekwencje dla rozwoju tej branży na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych typów inwestycji OZE. Jan Chmielewski swój tekst poświęcił rozważaniom dotyczącym charakteru leśnych planów urządzeniowych. Natomiast Dorota Mantey przybliża problem braku przestrzeni publicznych w gminach jako skutku niedoskonałych rozwiązań w polskim systemie prawnym – w kontekście rozwiązań brytyjskich. Radosław Wolniak i Bożena Skotnicka-Zasadzień dokonują z kolei oceny barier architektonicznych, z jakimi mają do czynienia osoby niepełnosprawne, które korzystają z usług, jakie świadczą im urzędy miejskie w województwie śląskim. Całość wieńczy glosa krytyczna Adama Ostapskiego do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 maja 2014 r. (I OSK 1085/14).