W listopadowym wydaniu „Samorządu Terytorialnego” każdy Czytelnik miesięcznika znajdzie tekst go interesujący.
Numer otwiera artykuł Kacpra Siwka, w którym autor przedstawia obowiązujące w Polsce zasady równoważenia budżetu bieżącego jednostek samorządu terytorialnego, szczególną uwagę kierując na zagadnienie związane z efektywnością oraz przejrzystością przyjętych uregulowań prawnych. Iwona Sierpowska w tekście Prawo osób niepełnosprawnych do zasiłku stałego – zagadnienia problemowe w świetle orzecznictwa sądowego mierzy się przede wszystkim z kwestiami łączenia zasiłku stałego z pracą zarobkową, określenia początkowej daty okresu zasiłkowego oraz uznania ciągłości świadczenia w okresie oczekiwania na wydanie kolejnego orzeczenia w sprawie niepełnosprawności.

Lech Dubiński prezentuje wybrane zagadnienia prawne dotyczące paliwa alternatywnego. Natomiast Krzysztof Gruszecki przedmiotem swych rozważań uczynił rozwiązania wynikające z ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody pozwalające przedsiębiorstwom, w skład których wchodzą urządzenia przesyłowe, na usuwanie drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla tych urządzeń na innych zasadach niż ogólne. Dorota Fleszer z kolei podjęła kwestię cywilnoprawnej reprezentacja gminy. Marcin Rulka przedstawia regulację prawną w zakresie zmiany ustawowego oraz faktycznego składu rady gminy oraz postulaty de lege ferenda dotyczące tej regulacji. Dawid Czesyk omawia natomiast pozycję ustrojową oraz kompetencje komisji rewizyjnej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru.
Numer został wzbogacony o: recenzję książki Ewy Glińskiej pt. Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele opracowaną przez Roberta Gawłowskiego; glosę aprobującą Angeliki Drelichowskiej do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 24 marca 2015 r. (III SA/Wr 838/14), a także relację z konferencji o samorządzie terytorialnym, które odbyły się na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2014–2016 przygotowaną przez Adama Jarosza.