Jak pisze w Słowie wstępnym Hubert Izdebski, redaktor naczelny „Samorządu Terytorialnego”: Ćwierćwiecze „Samorządu Terytorialnego” postanowiliśmy uczcić przede wszystkim kontynuacją stałego dążenia do umocnienia – w pewnym sensie już tradycyjnego – charakteru miesięcznika jako pisma naukowego i profesjonalnego, służącego jako platforma wymiany poglądów środowisk i osób zainteresowanych rozwojem samorządu.

Ostatni numer roku jubileuszowego nie mógł jednak pozostać bez wspomnienia o jubileuszu. Wspomnienie przybiera trzy formy. Po pierwsze, przypominamy słowo wstępne Od redakcji autorstwa Michała Kuleszy, z pierwszego numeru „Samorządu Terytorialnego”, oznaczonego jako nr 1–2, jak również Jego artykuł [Zagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego)] z tego samego numeru o zagrożeniach, po kilku miesiącach doświadczeń, reformy samorządowej z punktu widzenia zadań i kompetencji gmin w stosunku do organów administracji rządowej. Artykuł dotyczy okoliczności właściwych tamtemu czasowi, bez posługiwania się przy tym terminologią, którą przyswoiliśmy sobie później (zasada pomocniczości czy administracja świadcząca). Pozostaje on jednak nadal aktualny – nadal trzeba podkreślać, że samorząd terytorialny nie jest jedynie formą decentralizacji administracji, przejmującą tylko określone zadania od administracji rządowej, lecz jest, i to przede wszystkim, formą samoorganizacji społeczeństwa, której podstawowym celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych, a od 1999 r. także społeczności regionalnych. Po wtóre, publikujemy opracowanie Jerzego Korczaka (Piśmiennictwo samorządowe i jego wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Z perspektywy 25-lecia miesięcznika „Samorząd Terytorialny”), który przedstawia historię „Samorządu Terytorialnego” – nie tyle historię samą w sobie, ale historię wzajemnych związków pomiędzy doktryną reprezentowaną w miesięczniku a praktycznym funkcjonowaniem samorządu. Po trzecie, przedstawiamy, dotyczące istotnych kwestii samorządowych, opracowania autorów związanych z miesięcznikiem i, co także istotne, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Potwierdzają one naukowy i profesjonalny charakter pisma. Forma ta stanowi robocze niejako uczczenie dwudziestopięciolecia „Samorządu Terytorialnego”, będąc zarazem wyrazem woli kontynuacji dorobku ćwierćwiecza.
I tak, jubileuszowe wydanie „Samorządu Terytorialnego” zawiera ponadto artykuły: Pawła Swianiewicza i Julity Łukomskej pt. System wyrównawczy sytuacji finansowej samorządów w Polsce – propozycja usprawnienia; Joanny M. Salachny i Anny Ostrowskiej pt. Standardy legislacji samorządowej na przykładzie uchwał w sprawie trybu udzielania dotacji oświatowych; Marka Szydły pt. Spółki komunalne jako podmioty prawa publicznego w znowelizowanym prawie zamówień publicznych; Bartosza Rakoczego pt. Wpływ aktów prawa miejscowego na wolność działalności gospodarczej na przykładzie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie; a także glosę krytyczną Dariusza Felcenlobena do uchwały Sądu Najwyższego z 13 marca 2015 r. (III CZP 116/14) oraz protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Grzegorza Palki.
Gorąco Państwa zachęcamy!