Transgraniczne postępowanie upadłościowe

W listopadowym numerze kwartalnika GLOSA zachęcamy do zapoznania się z glosą Aleksandry Machowskiej do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.09.2014 r. w sprawie C-327/13, Burgo Group.

Orzeczenie to, interpretujące rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, jest bardzo istotne dla praktyki transgranicznych postępowań upadłościowych. Rzuca ono nowe spojrzenie w szczególności na pojęcie wierzyciela zagranicznego, jak i, w dosyć kontrowersyjny sposób, na pojęcie oddziału.

Standard dowodu w sprawach antykonkurencyjnych porozumień między przedsiębiorcami

Polecamy także ciekawą glosę Grzegorza Materny do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.01.2015 r. (III SK 39/14). Komentowane orzeczenie dotyczy problematyki standardu dowodu w sprawach antykonkurencyjnych porozumień między przedsiębiorcami. Sąd potwierdził, że w przypadku braku bezpośrednich dowodów takiego naruszenia organ ochrony konkurencji może się oprzeć na dowodach pośrednich, niezbędna jest jednak analiza całokształtu okoliczności sprawy. Niewystarczająca może się okazać sama zbieżność rynkowych zachowań przedsiębiorców.

Odpowiedzialność cywilnoprawna małżonka podatnika za zobowiązania podatkowe powstałe w trakcie trwania związku małżeńskiego

Ciekawą lekturą będzie również glosa Ewy Prejs do wyroku Sądu Najwyższego z 7.03.2015 r. (IV CSK 442/12). W komentowanym wyroku poruszono istotne zagadnienie prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej małżonka podatnika za zobowiązania podatkowe powstałe w trakcie trwania związku małżeńskiego, w którym panował ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej, oraz wpływu na zakres tej odpowiedzialności faktu zapłaty podatku obciążającego podatnika przez osobę trzecią w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Wyrok ten, choć – co do zasady – wydaje się słuszny, zawiera jednak wiele tez, które budzą istotne wątpliwości, co skłania do bliższych rozważań nad podjętym w nim zagadnieniem prawnym.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Warto także zwrócić uwagę na glosę Pawła Borszowskiego do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 15.04.2014 r. (I SA/Gl 1661/13), która dotyczy jednego ze zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, gdzie ustawodawca użył określenia nieostrego, co w praktyce może spowodować istotne wątpliwości interpretacyjne.