Wyrok SN z 26.03.2014 r. (V CSK 284/13), dotycy odszkodowania za wadliwość decyzji administracyjnej, z glosą Macieja Kalińskiego
W styczniowym numerze kwartalnika GLOSA zachęcamy do zapoznania się z glosą Macieja Kalińskiego do wyroku Sądu Najwyższego z 26.03.2014 r. (V CSK 284/13), dotyczącego odszkodowania za wadliwość decyzji administracyjnej.

Glosator przedstawia zasady odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody pośrednie, tzn. występujące u osoby innej niż bezpośrednio poszkodowany i za jej „pośrednictwem” w tym sensie, iż naruszenie praw lub interesów bezpośrednio poszkodowanego stanowi conditio sine qua non szkody doznanej przez podmiot pośrednio poszkodowany. Glosa analizuje także zakres związania sądu sformułowaniem żądań powoda.

Paweł Popardowski, Wybrane zagadnienia problemowe dotyczące spółek handlowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
Niniejszy przegląd orzecznictwa zawiera analizę judykatury Sądu Najwyższego z lat 2014–2015, merytorycznie związanej z problematyką spółek handlowych. Omówiono 4 orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące zróżnicowanych zagadnień problemowych związanych ze spółkami handlowymi: dopuszczalności ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej, możliwości udzielenia przez spółkę członkowi jej zarządu pełnomocnictwa do dokonania czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwa rodzajowego), skutków prowadzenia przez wspólnika spółki jawnej działalności konkurencyjnej.

Wyrok SN z 11.10.2013 r. (I CSK 769/12), dotyczący pełnomocnictwa z art. 87 ustawy o swobodzie działności gospodarczej, z glosą Zbigniewa Kuniewicza
Ciekawą lekturą będzie również glosa Zbigniewa Kuniewicza do wyroku Sądu Najwyższego z 11.10.2013 r. (I CSK 769/12). W głównej tezie uzasadnienia glosowanego wyroku Sąd Najwyższy uznał, że pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 87 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wykazuje wprawdzie pewne cechy zbliżone do prokury oddziałowej, jednak nie jest ono ani prokurą, ani też nie mieści się w żadnym z rodzajów pełnomocnictw przewidzianych w kodeksie cywilnym. Zdaniem Sądu Najwyższego ustawowo określony zakres umocowania takiego pełnomocnika jest na tyle szeroki, że obejmuje nie tylko czynności prawne, ale także czynności podejmowane w postępowaniu sądowym.