W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 2 warto polecieć tekst Marty Romańskiej, „Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”, który jest poświęcony systemowi środków zaskarżenia znanych polskiej procedurze cywilnej oraz orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, w których wypowiadał się o zgodności przepisów dotyczących poszczególnych środków zaskarżenia z Konstytucją RP.

Oceniał te przepisy z punktu widzenia zachowania standardów prawa do sądu, przestrzegania zasady instancyjności i sprawiedliwości proceduralnej. W niektórych przypadkach Trybunał Konstytucyjny zakwestionował brak możliwości zaskarżenia orzeczeń, które nie dotyczyły istoty sprawy, a były wydawane przez sądy w toku postępowania w celu rozstrzygnięcia o kwestiach ubocznych z punktu widzenia celu postępowania. W innych orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny oceniał i kwestionował wymagania co do formy środka zaskarżenia oraz zakresu, w jakim sąd wyższy badał sprawę w związku z jego wniesieniem. W artykule wskazano sposoby wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w celu przywrócenia zgodności z Konstytucją przepisów procedury cywilnej w analizowanym zakresie.

Kolejnym ciekawym tekstem jest artykuł Pawła Sławickiego i Piotra Sławickiego, „Należności biegłego w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia”, w którym poruszone zostały kwestie dotyczące aktualnych regulacji w zakresie rozliczania wynagrodzenia biegłego za sporządzenie opinii w postępowaniu cywilnym oraz zwrotu wydatków niezbędnych do sporządzenia opinii z uwzględnieniem rozwiązań historycznych. Autorzy podjęli próbę rozwiązania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem przedmiotowych przepisów, przy uwzględnieniu orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i administracyjnych oraz dorobku literatury. W artykule zwrócono uwagę na rozbieżności występujące w praktyce orzeczniczej. Ponadto autorzy zaproponowali postulaty de lege ferenda w zakresie najbardziej spornych zagadnień dotyczących rozliczania należności biegłego w postępowaniu cywilnym.

Lekturze polecamy także artykuł Moniki Cichorskiej, „Kilka uwag o charakterze postępowania kasacyjnego”. Przekształcenie skargi kasacyjnej w nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący wyłącznie od prawomocnych orzeczeń wywołało liczne wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie w kontekście stosowania przepisów dotyczących postępowania kasacyjnego oraz oceny czynności podjętych po uprawomocnieniu się orzeczenia. Omówienie zagadnienia charakteru postępowania kasacyjnego służy wyjaśnieniu relacji postępowania kasacyjnego do postępowania poprzedzającego wydanie prawomocnego orzeczenia, przeciwko któremu została złożona skarga, a w konsekwencji wypracowaniu jednolitego rozwiązania występujących w praktyce orzeczniczej kwestii z zakresu prawa procesowego związanych z wnoszeniem skargi kasacyjnej.


Polecamy ponadto Państwa lekturze inne ciekawe artykuły:
– Ireneusz Wolwiak, Orzeczenie o kosztach postępowania w razie spełnienia świadczenia (część druga);
– Mateusz Kotowicz, Sławomir Marciniak, W kwestii dopuszczalności uchylenia nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia;
– Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Czy nieuzupełnienie braku formalnego pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. skutkuje zwrotem pozwu?;
– Mateusz Pilich, Niezaskarżenie wyroku zaocznego, niedoręczonego pozwanemu w czasie umożliwiającym przywrócenie terminu jako przyczyna odmowy wykonania orzeczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Glosa do wyroku TSUE w sprawie C‑70/15 Lebek;
– Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz, Jubileusz 45‑lecia służby sędziowskiej Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego.