Majowy numer EPS jest kolejnym tegorocznym numerem specjalnym (po numerze lutowym o 25-leciu Polski w Radzie Europy), tym razem poświęconym nowemu prawu unijnemu o ochronie danych osobowych. Zmiany technologiczne, jakie nastąpiły w ostatnich latach, integracja społeczno-gospodarcza w ramach rynku wewnętrznego i konieczność podejmowania skutecznych działań w celu walki z przestępczością międzynarodową wymusiły podjęcie działań zmierzających do pilnej reformy systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

O wzrastającej wadze omawianej problematyki może świadczyć proklamowanie w Traktacie z Lizbony (wszedł w życie 1.12.2009 r.) prawa każdej osoby do ochrony jej danych osobowych (art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 8 Karty Praw Podstawowych UE). Instytucje unijne uzyskały konkretną postawę prawną, pozwalającą na przyjmowanie przepisów, których celem jest, z jednej strony, ochrona prawa podstawowego, a z drugiej strony, umożliwienie swobodnego przepływu danych w Unii i uregulowania zasad ich przetwarzania. Rok temu, w maju 2016 r., po kilku latach prac, zostały przyjęte dwa unijne akty prawne wprowadzające reformę systemu ochrony danych osobowych w Unii: rozporządzenie ogólne nr 2016/679 i uzupełniająca je tzw. dyrektywa policyjna 2016/680/UE (które wejdą do porządków prawnych państw członkowskich w maju 2018 r.). Zachęcamy do interesującej lektury niniejszego jednotematycznego numeru EPS, którego autorami są osoby teoretycznie i praktycznie (zawodowo) zajmujące się tematyką ochrony danych osobowych.