W czerwcowym numerze EPS zachęcamy do lektury artykułu dr. Jakuba Kociubińskiego pt. „Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej”. Stosowanie efektów zachęty w kontroli pomocy państwa w prawie unijnym zawsze budziło kontrowersje. Zagadnienie to nabiera na znaczeniu w związku z reformą systemu pomocy publicznej, która wprowadziła obowiązek oceny niemal wszystkich środków pomocowych pod kątem występowania efektów zachęty.

W artykule przedstawiono interpretację efektu zachęty i kontrowersje z tym związane na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej.
Ponadto, polecamy ciekawy artykuł prof. Barbary Nity-Światłowskiej dotyczący możliwości orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia jako przeszkody ekstradycyjnej wynikającej z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące stosowania gwarancji konwencyjnych w odniesieniu do postępowań ze stosunków międzynarodowych w sprawach karnych ewoluowało od odrzucenia możliwości stosowania do postępowań transgranicznych gwarancji, wynikających z EKPCz, do coraz szerszego odnoszenia tych gwarancji do takich postępowań, w tym w szczególności do postepowań ekstradycyjnych. W artykule poddano analizie orzeczenia Trybunału strasburskiego wyznaczające standardy ochrony przed ekstradycją w sytuacji, gdy w państwie, które wystąpiło z wnioskiem ekstradycyjnym poszukiwanemu może zostać wymierzona kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia.
W dalszej części numeru zwracamy uwagę na interesującą glosę prof. M.K. Kolasińskiego do wyroku Sądu UE (d. SPI) w sprawie T-472/13, H. Lundbeck A/S i Lundbeck Ltd przeciwko Komisji Europejskiej. Glosowany wyrok jest pierwszym unijnym orzeczeniem dotyczącym ugód patentowych o odwróconej płatności. Sąd UE stanął na stanowisku, że centralnym elementem procesu badania zgodności wspomnianych powyżej ugód patentowych ze standardami antymonopolowymi powinna być analiza wysokości i charakteru transferu majątkowego, który dokonywany jest na ich podstawie. Autor poddaje analizie zasadnicze orzeczenia oraz porównuje je z rozwiązaniami przyjętymi w judykaturze USA.