W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Anety Łazarskiej do uchwały SN z 11.12.2013 r. (III CZP 78/13), która dotyczy doniosłej kwestii, jaką jest problematyka nadużycia praw procesowych w postępowaniu cywilnym. Uchwała SN wprawdzie dotyczy oceny przez sąd wniosku o odroczenie rozprawy, ale ma tym większe znaczenie, że przesądza możliwość odwołania się przez sąd wprost do konstrukcji nadużycia prawa w celu oceny czynności procesowej strony, nawet w sytuacji, gdy przepisy szczególne nie przewidują konkretne sankcji za takie naruszenie.

Warta uwagi jest glosa Andrzeja Jezuska do uchwały składu 7 sędziów SN z 29.11.2016 r. (I KZP 6/16). Glosator krytycznie ocenia uchwałę, w której uzasadnieniu SN zaprezentował koncepcję prawomocności formalnej rozumianej jako brak możliwości swobodnego modyfikowania zapadłego orzeczenia. Jednak SN nieprawidłowo ocenił w jej świetle charakter orzeczenia sądu utrzymującego w mocy postanowienia o umorzeniu postępowania. Orzeczenie takie, czego SN nie dostrzega, wywołuje skutki prawne, które nie ulegają podważeniu w trybie art 327 § 1 kodeksu postępowania karnego. Autor glosy zauważa, że glosowane orzeczenie kończy postępowanie karne, dlatego przesłanki do wniesienia kasacji nadzwyczajnej są spełnione.

Glosa Andrzeja Gomułowicza do wyroku NSA z 3.08.2016 r. (II FSK 1968/14) dotyczy zagadnienia umorzenia zaległości podatkowej w kontekście ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Autor zaznacza, że wartością tezy oraz uzasadnienia są poglądy i oceny sędziów dotyczące problematyki granic uznania administracyjnego. Sędziowie wyrażają pogląd, że są takie granice uznania administracyjnego, w obrębie których może poruszać się organ podatkowy, podejmując decyzję w następstwie wystąpienia ustawowej przesłanki – ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Jednocześnie wskazują kryteria, które pozwalają stwierdzić, czy organ podatkowy przekroczył granice uznania administracyjnego.


W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– wyrok NSA z 12.04.2016 r. (I OSK 2929/15) z glosą Pawła Dańczaka i Aleksandra Jakubowskiego, dotyczącą problematyki uwarunkowań prawnych umożliwiających uczelni wyższej odstąpienie od praktyki opatrywania decyzji o przyjęciu na studia podpisami wszystkich członków komisji rekrutacyjnej na rzecz podpisywania tych decyzji wyłącznie przez przewodniczącego komisji;
– wyrok WSA w Bydgoszczy z 21.08.2012 r. (II SA/Bd 283/12) z glosą Macieja P. Gapskiego na temat postępowania odwoławczego w sprawach przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów szkoły wyższej;
– postanowienie SN z 12.05.2016 r. (IV CSK 529/15) z glosą Joanny Misztal-Koneckiej, dotyczącą niedopuszczalności kontroli sądowej w odniesieniu do kwestii wewnętrznej związku wyznaniowego;
– wyrok SN z 3.06.2015 r. (V CSK 592/14) z glosą Zbigniewa Kuniewicza na temat ustalenia charakteru prawnego aktu wyboru przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej spółki akcyjnej, powstałej w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego;
– postanowienie SN z 30.03.2016 r. (I KZP 22/15) z glosą Miłosza Kościelniaka-Marszała o stosowaniu procedury cywilnej i karnej przy rozpoznawaniu odwołań przewidzianych w art. 33 ust. 6 ustawy – Prawo łowieckie;
– wyrok SN z 14.04.2015 r. (II PK 140/14) z glosą Beaty Bury, która pisze o wielości przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę;
– wyrok SN z 21.04.2015 r. (II PK 151/14) z glosą Katarzyny Bomby, dotyczącą zagadnienia relacji pomiędzy wypłaconymi pracownikowi w czasie pozostawania bez pracy świadczeniami z ubezpieczenia społecznego (zasiłkiem chorobowym i świadczeniem rehabilitacyjnym) a wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy zasądzonym w związku z przywróceniem pracownika do pracy.