W numerze 6 polecamy m.in. następujące artykuły:

Krzysztof Felchner, Anna Tischner, Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego 
Karnoprawna ochrona unijnych praw własności intelektualnej na podstawie przepisów prawa polskiego jest zagadnieniem złożonym i kontrowersyjnym. Nie doczekała się jak dotąd pogłębionych rozważań w nauce prawa.

Jego analiza nasuwa wiele wątpliwości natury ogólnej, dotyczących możliwości karnoprawnej ochrony unijnych praw własności intelektualnej w prawie polskim. W praktyce organów ścigania odnotowuje się jednak próby sięgania po tę postać ochrony, co sprawia, że problem zyskuje walor praktyczny. Z oczywistych względów uprawnieni poszukują podstaw do zastosowania sankcji karnych, a podstawowe wątpliwości dotyczące możliwości ich zastosowania nie poprawiają stanu pewności prawa. W artykule uwaga Autorów została skoncentrowana na art. 303 ustawy – Prawo własności przemysłowej, który nasuwa największe wątpliwości interpretacyjne. Przy okazji ich omawiania poruszone zostały również zagadnienia uniwersalne, dotyczące możliwości stosowania krajowych przepisów karnych do działań względem przedmiotów własności intelektualnej chronionych w trybie unijnym.

Kacper Wosiak, Księga akcyjna a porządek legitymacyjny w spółce akcyjnej 
Artykuł poświęcony jest problematyce legitymacji uprawnionego z akcji imiennych w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego. W doktrynie oraz orzecznictwie poszczególne zagadnienia należące do tej materii rozstrzygane są rozbieżnie. Przedmiotem opracowania jest przede wszystkim znaczenie przepisów art. 341 § 1–5 Kodeksu spółek handlowych dla zagadnień legitymacyjnych w spółce akcyjnej. W artykule Autor stara się uzasadnić pogląd, że wpis w księdze akcyjnej, m.in. przez wzgląd na szczegółowe uregulowanie procedury jego zmiany, stanowi czynność prawną, stąd tylko wpis prawidłowy należy uznać za wiążący dla spółki. Takie ujęcie czynności wpisu pozwala m.in. na wskazanie, kiedy spółka uprawniona jest samodzielnie dokonywać zmian w księdze. Art. 341 § 1–5 Kodeksu spółek handlowych ma także znaczący wpływ na rozstrzygnięcie konfliktu między legitymacją materialną a formalną, a w tym stosowanie art. 9217 Kodeksu cywilnego. Na gruncie obowiązującego prawa należy przyjąć, że prawidłowy wpis statuuje legitymację formalną akcjonariusza aż do momentu przeprowadzenia procedury zmiany wpisu na rzecz kolejnego nabywcy. 

Piotr Podsiadło, Podmiotowe aspekty financial assistance 
Artykuł przedstawia podmiotowe zagadnienia związane z transakcjami typu financial assistance. Pierwsza część artykułu zawiera analizę dopuszczalności tej instytucji w odniesieniu do poszczególnych typów spółek. Z wyjątkiem spółki akcyjnej, sytuacja prawna nie jest jasna ze względu na brak regulacji. Autor jest zdania, że financial assistance dopuszczalne jest również w spółce z o.o. i spółce komandytowo-akcyjnej, z pewnymi zastrzeżeniami poczynionymi w artykule. W drugiej części zaprezentowano podmiotowe wyjątki od ograniczeń financial assistance przewidzianych dla spółki akcyjnej. Autor prezentuje wątpliwości pojawiające się w tym zakresie ze względu na nieprecyzyjną regulację prawną i proponuje stosowne rozwiązania.

Krzysztof Tapek, Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego przewidzianej w art. 584(13) k.s.h.
Przedsiębiorca, którego działalność ulega przekształceniu w spółkę kapitałową, zgodnie z przepisami art. 551 § 5 oraz art. 5841 i n. Kodeksu spółek handlowych odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Regulacja ta, choć jest przedmiotem wielu zróżnicowanych wypowiedzi doktryny, jest oczywista w swojej istocie. Nie ma wątpliwości, że przy spełnieniu przesłanek ustawowych były przedsiębiorca będzie odpowiadał za zobowiązania sprzed dnia przekształcenia, związane z prowadzonym przez niego uprzednio przedsiębiorstwem. Jednakże często spółka kapitałowa jest jedynie formą pośrednią w procesie transformacyjnym, a formą docelową jest spółka osobowa, np. spółka komandytowa, w której przedsiębiorca przekształcony (często również z innymi osobami) lub inne osoby trzecie zostają komandytariuszami, zaś rola komplementariusza przypada powołanej do tego, innej spółce kapitałowej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w przypadku przekształcenia przekształconej spółki kapitałowej w inną formę prawną, odpowiedzialność przedsiębiorcy przekształcanego wygasa wraz z rejestracją kolejnego przekształcenia, czy jest utrzymana do czasu upływu okresu trzyletniego oraz na jakiej podstawie dochodzi do rozliczenia między przedsiębiorcą przekształcanym a spółką przekształconą za zaspokojone przez nich zobowiązania.