W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/5 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA: Monika Iwaniec, Społeczno-gospodarcze determinanty ustawy z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Publikacja omawia aspekty tytułowej nowelizacji w kontekście realizacji celu ustawodawcy zmierzającego do wyeliminowania optymalizacji podatkowej opartej o spółki osobowe na przykładzie spółki komandytowej z udziałem osoby prawnej w roli komplementariusza.

Lekturze polecamy także artykuł Aldony Ziobro, Ułaskawienie a abolicja indywidualna (rozważania prawne w świetle postanowienia Prezydenta RP w sprawie ułaskawienia osoby nieprawomocnie skazanej). Autorka podnosi, iż prawo Prezydenta do zastosowania prawa łaski, jako jednej z prerogatyw określonych w art. 144 ust. 3 Konstytucji, jest bezdyskusyjne, niemniej jednak skorzystanie przez Prezydenta RP z przedmiotowej instytucji w roku 2015 (kazus Mariusza Kamińskiego) wywołało rozległą dyskusję na temat stosowania przez Prezydenta prawa łaski w świetle obowiązujących przepisów prawa. Dyskusja ta stała się bodźcem do zastanowienia się nad zakresem przedmiotowym prawa łaski, który – jak do tej pory – wydawał się jasny i klarowny. Kwestią sporną jest dopuszczalność stosowania prawa łaski na wcześniejszym etapie postępowania, a mianowicie przed wydaniem prawomocnego wyroku. Sprowadza się to zatem do postawienia pytania, na którym etapie postępowania karnego głowa państwa może zastosować prawo łaski. Inaczej mówiąc, czy osobę, której postawiono zarzut popełnienia przestępstwa, lecz nieskazaną albo skazaną nieprawomocnym wyrokiem sądu, można ułaskawić. Autorka zastanowienia się nad zakresem przedmiotowym prawa łaski i podejmuje próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy obejmuje on także łaskę w formie abolicji indywidualnej.

Anna Drywa w artykule Minimalizowanie obciążeń podatkowych – głos w obronie interesu publicznego zauważa, że podatnicy podejmują próby minimalizowania obciążeń podatkowych legalnymi, ale także nielegalnymi metodami. Intensywność tych zjawisk rośnie m.in. z uwagi na powszechną dostępność informacji i doradztwa w tym zakresie. Powoduje to negatywne konsekwencje dla finansów publicznych, gdyż zmniejszają się wpływy budżetowe, utrudnione jest planowanie dochodów budżetowych i wydatków publicznych. Zjawisko minimalizowania ciężarów podatkowych negatywnie wpływa także na rynek i zaburza jego konkurencyjność. Celem niniejszego artykułu jest analiza – z perspektywy interesu publicznego − zjawiska minimalizowania ciężarów podatkowych przez podatników.

Ponadto w numerze inne ciekawe artykuły:
– Hanna Nowak, Ramy prawne zaufania do organów administracji publicznej w gospodarce przestrzennej
– Sylwia Stecko, Konstytucyjna zasada ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa oraz wynikające z niej uprawnienia kobiet-pracownic w związku z urodzeniem dziecka
– Beata Madej, Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w dobie europeizacji i globalizacji prawa administracyjnego
– Sławomir Zwolak, Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z nieważnością miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– Katarzyna Płonka-Bielenin, The crisis management system at the central level in Poland – de lege lata and de lege ferenda [System zarządzania kryzysowego na szczeblu centralnym
w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda]
oraz glosa:
– Kamil Klonowski, Izba notarialna jako strona postępowania w sprawie powołania notariusza. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.09.2014 r., II GPS 1/14