Paweł Dziekański, Zróżnicowanie kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej
Gospodarowanie posiadanymi zasobami przez podmioty sektora publicznego charakteryzuje się złożonością i niestabilnością wpływów otoczenia, wielością i niejednoznacznością celów, dlatego Autor zwraca uwagę w artykule na przestrzenne zróżnicowanie i ocenę kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej (województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Do oceny kondycji finansowej miast wykorzystał wiele zmiennych przeliczonych na mieszkańca w obszarze relacji budżetowych oraz wskaźnik syntetyczny. 

Paweł Śliwiński, Sebastian Huczek, Piotr Zygmanowski, Ratingi jednostek samorządu terytorialnego – podstawy metodologii pracy agencji ratingowych
Celem artykułu jest prezentacja narzędzia służącego do weryfikacji ryzyka kredytowego danego podmiotu, jakim jest ocena ratingowa. Autor przedstawił prawne podstawy funkcjonowania agencji ratingowych – podmiotów uprawnionych do nadawania ocen wiarygodności kredytowej, a także omówił rynek agencji ratingowych na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Przedstawił również zalety wynikające z uzyskania ratingu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zaprezentował metodykę przyznawania ratingu przez jedną z agencji działających na terenie Polski wraz z analizą wpływu sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na różnicę w przyznanych ocenach ratingowych.

Damian Brodacki, Partnerstwo innowacyjne – wykorzystanie nowego trybu udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
W artykule przedstawiono nowy tryb udzielania zamówień publicznych – partnerstwo innowacyjne – wprowadzone niedawną nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także zaprezentowano propozycje wykorzystania niniejszego trybu w udzielaniu zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Maciej Berek, Legalność wydatków na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury a dyscyplina finansów publicznych
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowiąca podstawę funkcjonowania państwowych i samorządowych instytucji kultury szczegółowo określa zasady wynagradzania pracowników tych instytucji. Jednocześnie określone w niej zasady wynagradzania obowiązują do czasu objęcia pracowników danej instytucji układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania. W artykule analizowana jest relacja tego uregulowania do zasady wynikającej z ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne mogą być dokonywane wyłącznie na cele określone przepisami i w granicach nimi wyznaczonych. Dokonanie wydatku z naruszeniem ustawy o finansach publicznych stanowi czyn nazywany naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W artykule omawiane jest niejednolite orzecznictwo organów orzekających o tej odpowiedzialności.

Paweł Grzybowski, Wpływ ustanowienia służebności przesyłu na podmiotowy zakres opodatkowania gruntów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, zajętych pod napowietrzne linie elektroenergetyczne
Problematyka artykułu koncentruje się wokół podmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, na których usytuowane zostały napowietrzne linie elektroenergetyczne. Za cel badań autor obrał rozstrzygnięcie, na którym z podmiotów – zarządcy gruntów czy właścicielu linii energetycznych – powinien ciążyć obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy w stosunku do gruntów została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu. Analiza regulacji podatkowych, treści oraz istoty zawieranych umów służebności, a także identyfikacja charakteru wzajemnych relacji pomiędzy wskazanymi podmiotami, prowadzi autora do wniosku, że zawarcie odpłatnej umowy służebności przesyłu nie powoduje przeniesienia obowiązku podatkowego z zarządcy gruntów na przedsiębiorcę energetycznego, który przy wykorzystaniu omawianych gruntów prowadzi działalność gospodarczą.

Małgorzata Stachowiak, O „samooczyszczeniu” w zamówieniach publicznych
„Samooczyszczenie” to rozwiązanie znajdujące zastosowanie w przypadku zajścia okoliczności wypełniających określone przesłanki wykluczenia, której celem jest umożliwienie wykonawcy wykazania, że jest on zdolny do wykonania zamówienia. Na szczególną uwagę zasługuje pytanie, jakie środki powinny być podjęte przez wykonawcę, aby uznać samooczyszczenie za skuteczne. Na tle przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych istnieje również konieczność rozstrzygnięcia, do kogo, tj. zamawiającego czy też wykonawcy, należy podjęcie inicjatywy w zakresie wszczęcia i przeprowadzenia procedury samooczyszczenia.

Miroslaw Czekaj, Recenzja publikacji: Adam Bartosiewicz, Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz (Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 194).