W wakacyjnym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Krystiana Markiewicza do uchwały SN z 13.05.2016 r. (III CZP 6/16) na temat podziału majątku wspólnego. Autor zauważa, że obowiązkiem sądu w sprawach działowych, w których zawarto wniosek o ustalenie nierównych udziałów, jest rozstrzyganie o tym dziale w sentencji orzeczenia, zarówno w sposób pozytywy, jak i negatywny. Rozstrzygnięcie takie musi przybrać formę wyraźnej i wyodrębnionej jednostki. Zdaniem glosatora brak orzeczenia oznacza, że sąd nie rozstrzygnął o żądaniu, a tym samym uczestnik powinien złożyć wniosek o uzupełnienie orzeczenia w zakresie ustalenia nierównych udziałów.

Warta uwagi jest glosa Moniki Tomaszewskiej do uchwały składu 7 sędziów SN z 28.09.2016 r. (III PZP 3/16) o odszkodowaniu z tytułu dyskryminacji pracownika. Przepisy krajowe stanowiące implementację unijnych dyrektyw wyraźnie odróżniają bezprawność zachowania na tle dyskryminacyjnym od skutków tego zachowania, które może przynieść uszczerbek zarówno na dobrach materialnych, jak i niematerialnych. Niezależnie od postaci bezprawności, czyli naruszenia zakazu dyskryminacji, oraz skutków tego zachowania, a więc tego, czy powstawanie szkoda materialna czy uszczerbek niemajątkowy, sankcja odszkodowania służy do zrekompensowania tego, że osoba stała się przedmiotem zachowań dyskryminujących (zachowań bezprawnych). Oznacza to, że odszkodowania z art. 183d k.p. oraz odszkodowanie z art. 45 k.p. są instytucjami niezależnymi od siebie, które pełnią odrębne funkcje w systemie prawnych. W konsekwencji ustalenie bezprawności zachowania na tle zakazu dyskryminacji, którego efektem jest rozwiązanie stosunku pracy, ustala się niezależnie na potrzeby dochodzenia roszczeń z art. 183d kodeksu pracy.

Ciekawą glosą jest komentarz Magdaleny Fedorowicz do postanowienia NSA z 29.04.2016 r. (II FSK 769/14) na temat wykreślenia skarżącej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego w toku postępowania sądowego w związku z przejęciem przez inną spółkę. Przedmiotem glosy jest zagadnienie sukcesji podatkowej dotyczącej postępowania ze skargi na interpretację podatkową w sytuacji wykreślenia spółki skarżącej z Krajowego Rejestru Sądowego w toku postępowania sądowego w związku z przejęciem przez inną spółkę. W glosie rozważono trzy scenariusze w zakresie sukcesji podatkowej dotyczącej postępowania ze skargi na interpretację podatkową i dokonano analizy prawnej możliwości dalszego prowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego, przy postulowanym upowszechnieniu poglądu o szerokim ujęciu sukcesji i zastosowaniu konstrukcji prawa do powołania się na interpretację podatkową, czy szerzej rozumianej ekspektatywy do wstąpienia w prawo do zastosowania się do tej interpretacji przy jednorodności stanów faktycznych/zdarzeń prawnych w ramach następstwa prawnego.

W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– uchwała SN z 4.08.2016 r. (III UZP 11/16) z glosą Kamila Antonów o postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i dopuszczalność wniesienia apelacji mimo braku oddalenia części odwołania ubezpieczonego;
– uchwała SN z 16.06.2016 r. (III UZP 6/16) z glosą Pawła Czarneckiego odnoszącą się do pracodawców funkcjonujących w ramach struktur holdingowych; SN rozstrzygał problem dotyczący grup kapitałowych i sfery ubezpieczeń społecznych;
– wyrok SN z 14.04.2016 r. (III PK 96/15) z glosą Anny Musiały o przerwaniu biegu przedawnienia przez wytoczenie powództwa;
– wyrok WSA w Warszawie z 13.04.2016 r. (IV SAB/Wa 457/15) z glosą Jana Chmielewskiego na temat skargi na bezczynność organu;
– wyrok NSA z 18.10.2016 r. (II OSK 3/15) z glosą Tomasza Grossmanna i Wojciecha Piątka o problematyce zależności występujących pomiędzy decyzją o pozwoleniu na budowę a decyzją zobowiązującą do przywrócenia obiektu budowlanego do pierwotnego stanu, w następstwie jego wpisania do rejestru zabytków;
– postanowienie NSA z 10.11.2016 r. (II OZ 1281/16) z glosą Janusza Wilczyńskiego, w której omówiono problematykę związaną z brakiem formalnym skargi kasacyjnej, polegającą na niesformułowaniu w niej wniosku o rozpoznanie tej skargi na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy;
– wyrok WSA w Warszawie z 26.11.2014 r. (IV SA/Wa 1391/14) z glosą Michała Ożoga dotyczącą interesu prawnego i uprawnień skarżącego w odniesieniu do uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia patrona gminy;
– uchwała SN z 13.12.2013 r. (III CZP 81/13) z glosą Kamila Zaradkiewicza o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego na podstawie art. 9021 k.c. stosowanego przez analogię;
– uchwała SN z 26.02.2014 r. (III CZP 119/13) z glosą Edyty Gapskiej na temat sposobu rozstrzygnięcia sprawy, w której dochodzona jest wierzytelność w całości wyegzekwowana na podstawie wydanego w toku postępowania tytułu wykonawczego, jeżeli tytuł ten przed zakończeniem postępowania rozpoznawczego utracił moc;
– postanowienie SN z 17.06.2016 r. (IV CSK 665/15) z glosą Łukasza Zamojskiego dotyczącą szczególnego zagadnienia wznowienia postępowania w sprawach dotyczących rejestracji przedwojennych spółek handlowych oraz zastosowania instytucji wznowienia postępowania w postępowaniu rejestrowym z uwzględnieniem jego specyfiki, w tym podobieństwa do postępowania wieczystoksięgowego, gdzie wznowienie postępowania jest niedopuszczalne;
– wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 20.09.2016 r. (I ACa 189/16) z glosą Roberta Marka Paliwody, w której autor analizuje zagadnienia samodzielności jurysdykcyjnej sądu cywilnego w przedmiocie orzekania w toku postępowania o niegodność dziedziczenia,
– uchwała składu 7 sędziów SN z 19.01.2017 r. (I KZP 16/16) z glosą Mikołaja Małeckiego, w której autor analizuje stanowisko SN w kwestii nieudolności usiłowania na gruncie art. 13 § 2 k.k.;
– wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19.05.2016 r. (II AKa 65/16) z glosą Szymona Tarapaty o kryteriach przypisania „sprawstwa” czynnego żalu;
– uchwała składu 7 sędziów SN z 28.01.2016 r. (I KZP 13/15) z glosą Jarosława Zagrodnika, dotyczącą konsekwencji zastosowania w toku rozprawy przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 400 § 1 k.p.k.) w postępowaniu rozpoczętym jako sprawa o przestępstwo.