W numerze 7 polecamy m.in. następujące artykuły:

Marek Krzysztof Kolasiński, Ugody patentowe o odwróconej płatności jako porozumienia o antykonkurencyjnym celu 
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dopuszczalności traktowania ugód patentowych o odwróconej płatności jako porozumień mających antykonkurencyjny cel. Autor przedstawia pojęcie porozumień o antykonkurencyjnym celu oraz zarysowuje aktualną linię unijnej judykatury w tej kwestii.


W artykule zaprezentowano stanowisko Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości w zakresie poprawności kwalifikowania ugód patentowych o odwróconej płatności jako porozumień o antykonkurencyjnym celu. Autor podejmuje próbę dokonania wartościującego porównania stanowiska zajętego w tej kwestii przez judykaturę unijną i Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Zwraca również uwagę na to, że ewolucja praktyki obrotu gospodarczego doprowadziła do wykształcenia się takich postaci ugód patentowych o odwróconej płatności, wobec których zastosowanie metod analitycznych wypracowanych w unijnej i amerykańskiej judykaturze nie prowadzi do satysfakcjonujących skutków.

Eligiusz Jerzy Krześniak, Specyfika arbitrażu sportowego i przydatność stosowanych w nim reguł przy konstruowaniu regulaminów innych sądów polubownych 
W niniejszym tekście omówiono specyfikę arbitrażu sportowego w ujęciu systemowym, analizując poszczególne rozwiązania prawne na tle zasad arbitrażu handlowego oraz roli sądów powszechnych. Tekst stanowi uzupełnienie rozważań dotyczących niezależności i bezstronności arbitra w arbitrażu handlowym oraz w arbitrażu sportowym, opublikowanych w nr 3/2017 „Przeglądu Prawa Handlowego” i stanowi razem z nimi jedną całość. W niniejszym tekście reguły dotyczące arbitrażu sportowego zestawiono z uchwalonym przepisem art. 26 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (który wszedł w życie 1.07.2017 r.), na mocy którego przy Prokuratorii Generalnej został powołany sąd polubowny rozpatrujący spory podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Jak można przypuszczać, sąd polubowny przy Prokuratorii Generalnej – z racji na prawdopodobny faktyczny przymus korzystania z jego usług przez liczne podmioty pozostające w jego „jurysdykcji” – może spowodować, że stanie się on jednym z dominujących sądów polubownych w Polsce. Analiza stosownych przepisów oraz praktyki funkcjonowania sądów polubownych w sporcie wskazują jednocześnie na to, że „zapożyczają” one w praktyce elementy z publicznoprawnego i sformalizowanego modelu rozwiązywania sporów przez sądy powszechne w większym stopniu niż sądy polubowne rozpatrujące spory handlowe. Dlatego też niektóre doświadczenia wyniesione z arbitrażu sportowego mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu regulaminu sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej, w większym jak się wydaje stopniu niż doświadczenia wyniesione z arbitrażu handlowego, z natury swojej opartym na restrykcyjnie przestrzeganej zasadzie dobrowolności.

Dariusz Kiełb, Podniesienie wynagrodzenia twórcy na podstawie art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Na podstawie art. 44 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880) twórca, który przeniósł autorskie prawa majątkowe albo udzielił licencji na korzystanie z utworu za wynagrodzeniem, może, w przypadku gdy jego wynagrodzenie będzie w rażącej dysproporcji do korzyści nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, domagać się stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Powstaje tu pytanie, czy świadczenie niepieniężne może być uznane na gruncie tego artykułu za wynagrodzenie, a w konsekwencji także pytanie, czy twórcy, który zastrzegł na swoją korzyść świadczenie niepieniężne, przysługuje roszczenie o podniesienie wynagrodzenia. Analizie poddane zostało pojęcie wynagrodzenia na gruncie art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wpływ jego wykładni na zakres stosowania wspomnianego przepisu. Zaakcentowano potrzebę ochrony twórcy oraz wskazano na dwie możliwe drogi przyznania tej ochrony. Pierwsza z nich, polegająca na wykładni literalnej art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prowadzi do przyjęcia, że w zakresie pojęcia „wynagrodzenie” mieści się również świadczenie niepieniężne. Druga wskazuje na potrzebę funkcjonalnej wykładni przepisu i zakłada, że mimo wyłącznie pieniężnego charakteru wynagrodzenia z art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcy należy umożliwić podniesienie świadczenia niepieniężnego przez wypłatę środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości.