Małgorzata Militz, Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?
Od 1.01.2017 r. znowelizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych, wprowadzając katalog nowych sytuacji (przypadków), których zaistnienie upoważnia naczelnika urzędu skarbowego do wykreślenia danego podmiotu – bez konieczności powiadamiania podatnika o dokonaniu tej czynności (tak jak w poprzednio obowiązujących przepisach w tym względzie). Autorka analizuje znowelizowane przepisy, odnosząc się m.in. do praktyki organów podatkowych w tym zakresie.


Przedstawia m.in. wątpliwości dotyczące formy aktu prawnego, w jakiej powinno dokonać się wykreślenia podatnika z rejestru podatników czynnych. Przepisy ustawy nie określają jej. Rozważa także, czy rzeczywiście podatnicy wykreśleni z rejestru podatników VAT nie mają prawa do wniesienia środka zaskarżenia oraz czy są podstawy do pozbawienia podatników wyrejestrowanych i ich kontrahentów prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wskazuje również na problem zgodności przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz praktyki organów podatkowych z prawem unijnym i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.
dr Mikołaj Kondej, Problematyka intertemporalna stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadzająca do polskiego porządku prawnego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania była już niejednokrotnie komentowana w artykułach publikowanych na łamach „Przeglądu Podatkowego”. Kolejny z nich dotyczy zagadnień intertemporalnych odnoszących się do omawianej regulacji. Autor prowadzi m.in. rozważania na temat trudności związanych z ustaleniem tego, jaki moment należy przyjąć za datę powstania korzyści podatkowej. Poświęca także wiele miejsca analizie kwestii, czy ustalenie, iż klauzulę stosuje się do korzyści podatkowych uzyskanych od 15.07.2016 r. nie narusza zakazu dokonywania zmian w przepisach podatkowych w trakcie trwającego roku podatkowego. Innym jeszcze zagadnieniem, które znalazło się wśród podjętych w artykule jest stosowanie klauzuli do korzyści osiągniętych w związku z czynnościami dokonanymi przed dniem jej wejścia w życie.
dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły, Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do kontroli celno-skarbowej prowadzonej w odniesieniu do rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych
Regulacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zawiera zamknięty katalog przepisów Ordynacji podatkowej, które znajdują zastosowanie na gruncie postępowania kontrolnego. Mimo tak precyzyjnego odwołania Autorzy wskazują na wybrane kwestie, które mogą budzić wątpliwości w praktyce w kontekście odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do kontroli celno-skarbowej. W zakresie postępowania podatkowego są to zagadnienia odnoszące się do zasad postępowania podatkowego, wyłączenia pracownika i organu, pełnomocnictw, doręczeń, wezwań, dostępu do akt, prowadzenia postępowania dowodowego, postanowień, zażaleń oraz kar porządkowych i kosztów postępowania. We wskazanym kontekście Autorzy omawiają także odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli podatkowej oraz innych przepisów, np. dotyczących zasad obliczania terminów.
Marcin Czerwiński, Przemysław Sołtysiak, Skutki nabycia bazy klientów w podatku dochodowym od osób prawnych
Coraz częściej występują w obrocie transakcje, których przedmiotem jest nabycie tzw. bazy klientów. Autorzy podjęli próbę wyjaśnienia pojęcia „baza klientów” i jej charakteru prawnego. Wskazali także na podatkowe aspekty obrotu tego rodzaju dobrem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaznaczając, że w prawie podatkowym jest ona najczęściej kwalifikowana jako rodzaj nietechnicznego know-how. Przeanalizowali m.in. zagadnienia ujęcia bazy klientów w kosztach podatkowych, jej aportu, a także podatku u źródła w przypadku nabycia bazy klientów przez polską spółkę od spółki zagranicznej.