Wakacyjny numer „Przeglądu Prawa Publicznego” 2017/7–8 ukazuje się pod hasłem „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”. Jak zauważa Redaktor Naczelny prof. Paweł Chmielnicki, tworzenie prawa jest zawsze, w większym czy mniejszym zakresie, funkcją gry politycznej.


Dlatego warto sięgnąć do tekstu Dobrochny Mnich „Polityczny kontekst orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, bo choć w świetle przeważającego poglądu władza sądownicza, w tym trybunałowa, powinna charakteryzować się neutralnością polityczną, a rozdział pomiędzy sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości a polityką powinien mieć charakter bezwzględny, to biorąc pod uwagę koncepcję Maxa Webera, że „polityczność” jest nierozerwalnie związana z podziałem, zachowaniem i przejęciem władzy, autorka artykułu uważa, że Trybunał Konstytucyjny jest instytucjonalnie uwikłany politycznie.

Redakcja poleca lekturę artykułu Leszka Bieleckiego „Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej na kształt prawa”. Tekst dotyczy założeń ustawowych Krajowej Administracji Skarbowej, która stanowi element ustrojowy administracji rządowej. Projekt zakłada połączenie administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej w jedną jednostkę organizacyjną o jednolitym profilu ustrojowym w rozumieniu prawa administracyjnego (podatkowego). Ponadto stanowi polityczne uzewnętrznienie planów aktualnie sprawującej władzę koalicji rządowej.

Ponadto w numerze inne ciekawe artykuły:
– Grzegorz Krawiec, Family mainstreaming a gender mainstreaming – wybrane aspekty prawne
– Marek Woch, Polityka a służba zdrowia w Polsce
– Leszek Bielecki, Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej na kształt prawa
– Jarosław Czerw, Wpływ presji politycznej na zmiany ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym w VII kadencji Sejmu RP na przykładzie ustawy wprowadzającej rady seniorów
– Katarzyna Grotkowska, Polityczne uwikłanie reklamy napojów alkoholowych
– Aleksander Słysz, Moralność a kształtowanie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem od towarów i usług
– Piotr Ruczkowski, Aksjologia tworzenia i stosowania administracyjnego prawa rzeczowego
– Grzegorz Maroń, The influence of religious ideology over the legislation practice of local self-government authorities on the example of the establishment of saint patrons in cities (communities), counties and voivodeships [Wpływ ideologii religijnej na praktykę uchwałodawczą organów samorządu terytorialnego na przykładzie ustanawiania świętych patronów miast (gmin), powiatów i województw]
– Piotr Feczko, The weakening position of the State vs. the roles of interest groups in socio-economic life according to modern governance and institutional economics [Osłabianie się pozycji państwa a role grup interesów wedle koncepcji governance i ekonomii instytucjonalnej]
– Aleksandra A. Kozioł, Wniosek (projekt) rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych rejestrowanych związków partnerskich
– Michał Kasiński, Mit lokalnego przywództwa jako narzędzie presji politycznej na zmiany modelu prawnego władzy lokalnej
– Maciej Borski, Powszechne głosowanie korespondencyjne − remedium na niską frekwencję wyborczą?
– Magdalena Gurdek, The sword always cuts both ways – a few remarks on the side effects of regulations introduced under the influence of political pressure (within the context of Article 67 sec. 3 of the Local Referendum Act) [Kij zawsze ma dwa końce, czyli kilka uwag – w kontekście art. 67 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym – o ubocznych skutkach regulacji wprowadzanych pod wpływem presji politycznej]
– Tomasz Moll, Ustawa o związkach metropolitalnych – rozwiązanie słuszne czy kompromisowe?
– Katarzyna Płonka-Bielenin, Instytucja zarządzania kryzysowego w Polsce − założenia i rzeczywistość
– Joanna Witkowska, Interpretation of tax law and tax avoidance. The limits of the general anti-avoidance rule within the context of the Commission Recommendation of 6.12.2012, C(2012) 8806 final, on aggressive tax planning, and its proposal for an Anti-Tax Avoidance Directive of 28 January 2016 [Wykładnia prawa podatkowego a unikanie opodatkowania. Granice ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w kontekście rekomendacji Komisji Europejskiej z 6.12.2012 r. C-(2012) 8806 oraz wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania z 28.01.2016 roku]
– Olgierd Kucharski, Nakazy płacowe inspektora pracy – geneza i skutki
– Anna Wójtowicz-Dawid, Podwykonawstwo w robotach budowlanych – potrzeba zmiany prawa zamówień publicznych czy zmiana potrzeb?
– Anna Szafrańska, Sądowa egzekucja z nieruchomości po 30.04.2016 roku
– Anna Kalisz, Mediacja jako instrument realizacji celów partykularnych i uzupełnienie wymiaru sprawiedliwości