Hanna Kuczyńska w artykule O modelowym podejściu do postępowania karnego analizuje dokonane w ostatnich latach zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczące istoty całego procesu karnego i stawia pytanie o to, czy w Polsce uległ zmianie model postępowania karnego, czy też nadal funkcjonuje ten sam model od 1997 r. Na tle tych rozważań Autorka definiuje znaczenie pojęcia „model” w kontekście postępowania karnego.

 

Oceny instytucji regulacji prawnej obejmującej skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w sprawach cywilnych po kilkunastu latach jej obowiązywania dokonuje Marcin Lemkowski w artykule O pojmowaniu niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem w sprawach cywilnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Autor podkreśla, że uwzględnianie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem może przyczynić się do poprawy jakości orzekania oraz do zwiększenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.
Dziedziczenie wywołuje zmiany podmiotowe w stosunkach prawnych i to nie tylko tych o charakterze prywatnoprawnym, w związku z tym zachodzi konieczność ustalenia kręgu spadkobierców. Następuje to przez sporządzenie zwykłego lub europejskiego poświadczenia dziedziczenia albo przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub wydanie sądowego europejskiego poświadczenia dziedziczenia. Aby osoby zainteresowane mogły łatwiej ustalić, kto dziedziczy spadek, celowe jest, aby upublicznić informację o sporządzeniu dokumentu określającego dziedziczenie po konkretnej osobie. Piotr Maziarz w artykule Rejestr Spadkowy – cel i zasady funkcjonowania dokonuje pozytywnej oceny wprowadzonej przez ustawodawcę w 2015 r. rejestracji dokumentów wykazujących dziedziczenie.