W dniu 1.09. września 2017 r. przypada kolejna rocznica utworzenia Sądu Najwyższego, a tym samym powstania sądownictwa polskiego w XX w. Setna rocznica powstania Sądu Najwyższego, która jest jednocześnie rocznicą wznowienia działalności sądów polskich, stanowi istotny punkt odniesienia dla polskiej tradycji wymiaru sprawiedliwości. Robert Jastrzębski w artykule Stulecie Sądu Najwyższego – geneza, organizacja, działalność przedstawia w zarysie genezę, organizację oraz działalność Sądu Najwyższego – najważniejszej instytucji sądowej państwa polskiego. 

W systemach prawnych różnych krajów wybór kandydatów do urzędu sędziowskiego czy też powoływanie sędziów są rozwiązywane na wiele sposobów. Może się to odbywać przez powołanie przez organ władzy wykonawczej, ustawodawczej czy też sędziów wyższych instancji kandydatów, których wyłoniły organizacje sędziowskie lub specjalne komisje. Jednym ze sposobów jest też wybór w wyborach powszechnych. Specyfika takiego rozwiązania skłoniła Arkadiusza Lacha do bliższego przyjrzenia się, jak funkcjonuje ono w państwach, które zdecydowały się na jego wprowadzenie, tj. USA, Boliwii, Szwajcarii i częściowo w Japonii. Analizę przedstawia w artykule Wybór sędziów w wyborach powszechnych.
Leszek Garlicki w artykule Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego za 2016 rok omawia następujące zagadnienia dotyczące rozstrzygnięć podejmowanych przez Trybunał Konstytucyjny w 2016 r.: zmiany instytucjonalne i personalne, działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, zakres działania Trybunału Konstytucyjnego, podział władz, demokratyczne państwo prawne, a także prawa i wolności, w tym zasada godności człowieka, ograniczenie wolności osobistej i zasada prawo do sądu.