dr Hanna Filipczyk, Status etyczny unikania opodatkowania i jego znaczenie prawne
Celem artykułu jest wykazanie, że status etyczny unikania opodatkowania ma znaczenie prawne oraz że unikanie opodatkowania jest etycznie wątpliwe.

Autorka prezentuje podstawowe definicje pojęć, istotnych dla omawianego zagadnienia: unikanie opodatkowania oraz przepisów i norm prawnych antyabuzywnych. Porusza następnie m.in. zagadnienie praworządności, prawne znaczenie statusu etycznego unikania opodatkowania, kwestię „legalności” unikania opodatkowania. Rozważa także, czy stanowienie „dobrego” prawa może być alternatywą dla przepisów antyabuzywnych.

prof. dr hab. Adam Mariański, Adam Żądło, Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców
W artykule przedstawiono skutki podatkowe (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług) kontynuacji przez spadkobierców jednoosobowej działalności gospodarczej spadkodawcy. Autorzy komentują kwestie związane z numerem NIP spadkodawcy, uprawnieniem spadkobierców kontynuujących działalność do odliczenia straty podatkowej poniesionej przez spadkodawcę, problematykę określenia zasad odnoszących się do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa przypadającego spadkobiercom. Wskazują również na obowiązki spadkobierców związane z przepisami o podatku od towarów i usług, takie jak np. zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania działalności przed spadkodawcę, czy obowiązek uregulowania należności z tytułu VAT.

Jan Szary, Sprzedaż walut dokonywana przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą
Autor podejmuje temat opodatkowania przychodów ze sprzedaży walut nabytych odpłatnie lub nieodpłatnie, uzyskanych przez osoby fizyczne, poza działalnością gospodarczą. Zdaniem organów podatkowych przychody te są zaliczane do przychodów z innych źródeł i powinny być opodatkowane z zastosowaniem skali podatkowej. W artykule została podjęta analiza wykazująca, że takie stanowisko jest nieprawidłowe.