W sierpniowym numerze EPS zachęcamy do lektury artykułu Marii Lewandowicz, pt. „Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa unijnego”. Celem niniejszego artykułu jest eksplikacja niektórych zmian dotyczących polskiego prawa hazardowego, wprowadzonych ustawą z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 88), ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego swobody przepływu usług i swobody przedsiębiorczości.

Analizy zostały prowadzone z wykorzystaniem metody prawno-porównawczej, prowadzonej, po pierwsze, w płaszczyźnie czasowej, w mikroskali polskiego ustawodawstwa hazardowego (porównanie dotychczas obowiązujących przepisów z normami hazardowymi, które weszły w życie 1.04.2017 r.), a po drugie, w makroskali zasad normatywnych regulujących rynki hazardowe wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. Kwietniowa nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadziła liczne zmiany, które przyczynią się do zwiększenia transparentności rynku gier i zakładów wzajemnych. W przeważającej mierze są to zmiany, które mają potencjał zminimalizowania występowania negatywnych zjawisk społecznych związanych z hazardem, w szczególności zminimalizowanie występowania zjawiska szarej strefy.

Ponadto polecamy ciekawą glosę Ewy Prejs do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7.03.2017 r., C-390/15, postępowanie zainicjowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przy udziale Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora Generalnego. Glosowane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dotyczy istotnego zagadnienia na gruncie podatku od wartości dodanej dotyczącego zakresu zastosowania obniżonej stawki tego podatku dla dostaw książek, gazet i czasopism. Obowiązujące przepisy prawa unijnego wprowadzające wspólny system podatku od wartości dodanej pozwalają państwom członkowskim UE na zastosowanie obniżonej stawki podatku w przypadku sprzedaży książek oraz gazet i czasopism. Stawka obniżona bez ograniczeń znajduje zastosowanie jednak tylko do wydań drukowanych. Dla sprzedaży wydań cyfrowych państwa członkowskie, w tym Polska, w znacznym zakresie odmawiają zastosowania obniżonej stawki opodatkowania. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 7.03.2017 r., C-390/15, potwierdził zgodność takiej praktyki z prawem UE. Autorka glosy poglądu tego nie podziela.

Zwracamy również uwagę na interesującą glosę Małgorzaty Król-Bogomilskiej do uchwały Sądu Najwyższego z 27.08.2015 r., III CZP 62/15. Glosa odnosi się do uchwały dotyczącej naruszenia z art. 594 k.s.h. (polegającego np. na niezwołaniu zgromadzenia wspólników). Zgodnie z tym przepisem – inaczej niż w przypadku przestępstw – grzywny nakłada sąd rejestrowy. Sąd Najwyższy uznał, że odpowiedzialność ta ma charakter cywilnoprawny i może dotyczyć wyłącznie naruszeń umyślnych. Autorka krytycznie odniosła się do braku pogłębionej argumentacji, która mogłaby uzasadnić przyjęcie tej tezy oraz poświęcenia zbyt małej uwagi standardom praw, które – zgodnie z orzecznictwem Trybunału strasburskiego – należałoby uwzględniać niezależnie od określenia charakteru naruszenia. Autorka pozytywnie oceniła przyjęcie winy za przesłankę tej odpowiedzialności. Krytycznie jednak odniosła się do braku przekonującego uzasadnienia przyjęcia w uchwale ograniczenia podstaw penalizacji wyłącznie do naruszeń umyślnych.