W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 3 warto polecieć artykuł Marcina Dziurdy „Zastępstwo Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu cywilnym”. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa została 1.01.2017 r. zastąpiona przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa instytucja wykonuje obligatoryjne zastępstwo Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych.

Przed Sądem Najwyższym jest to zastępstwo wyłączne. Czynności zastępstwa/procesowe w imieniu Skarbu Państwa wykonują, co do zasady, pracownicy Urzędu Prokuratorii Generalnej, przede wszystkim radcowie Prokuratorii Generalnej. Jeżeli zachodzi konieczność wykonywania zastępstwa Skarbu Państwa lub Rzeczypospolitej Polskiej przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym w sprawach wymagających znajomości prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych, Prokuratoria Generalna może powierzyć to zastępstwo lub wykonywanie określonych czynności, w drodze umowy cywilnoprawnej, radcy prawnemu, adwokatowi lub innej osobie uprawnionej do występowania w charakterze pełnomocnika procesowego.

Paweł Marcisz, Aleksandra Orzeł w artykule „Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom” omawiają problematykę anti-suit injunctions (ASI) wydawanych przez sądy polubowne, która stanowi jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa arbitrażowego i europejskiego prawa procesowego. Zawiera on analizę źródeł ASI, kompetencji arbitrów ich wydawania, jak również ich skutków prawnych w różnych jurysdykcjach w Unii Europejskiej. Komentując orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności wyrok z 13.05.2015 r., C-536/13 w sprawie Gazprom, autorzy rozważają, w jakim zakresie ASI wydawane przez sądy polubowne są dopuszczalne i mogą, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, być wykonywane na terytorium państw członkowskich i krytycznie analizują stanowisko Trybunału, zwracając uwagę na różnice pomiędzy wyrokiem w sprawie West Tankers i w sprawie Gazprom. Zauważają także, że wyrok w sprawie Gazprom nie jest spójny z prawem do sądu wyrażonym w art. 47 Karty Praw Podstawowych.

Polecamy ponadto Państwa lekturze inne ciekawe artykuły:
– Rolf Stürner, Rola myśli dogmatycznej w prawie procesowym cywilnym
– Aleksandra Karpińska, Dowód nielegalny w hiszpańskim postępowaniu cywilnym
– Feliks Zedler, Wpływ ogłoszenia upadłości wierzyciela hipotecznego na jego zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z nieruchomości obciążonej hipoteką
– Marcin Margoński, Wyłączny charakter jurysdykcji wynikającej z art. 4 unijnego rozporządzenia spadkowego (analiza na kanwie pytania prejudycjalnego w sprawie C-20/17, Oberle)
– Anna Czarna, Sprawozdanie z konferencji „Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej” (Katowice, 28.10.2016 r.)