W numerze 9 Redakcja poleca lekturę glosy Antoniego Bojańczyka do wyroku SN z 19.11.2015 r. (II KK 212/15). Autor krytycznie ocenia stanowisko SN, który przyjął, że zeznania świadka składane w toku różnych stadiów jednego postępowania stanowią ten sam dowód (fikcja prawna procesowej jedności wielu dowodów) i w związku z tym powinny być traktowane identycznie także z punktu widzenia oceny ich dopuszczalności.

 

Antoni Bojańczyk zauważa, iż pogląd ten nie ma podstawy w brzmieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego, a jego akceptacja prowadzi do daleko idącej i niebezpiecznej erozji gwarancji procesowych przyznanych świadkowi przez ustawę w imię ochrony innych, doniosłych dóbr prawnych (prawa świadka do ochrony życia rodzinnego i więzów rodzinnych łączących go z oskarżonym).

Warto zwrócić uwagę na wyrok SN z 5.10.2016 r. (II PK 210/15), w którym poruszono istotne kwestie związane z problematyką prawa strony do bycia wysłuchaną i związaną z tym prawem zasadą sprawiedliwego procesu. Sąd odniósł się także do istotnego, z punktu widzenia działania organizacji społecznych, zagadnienia dotyczącego skutków rejestracji zmian statutu stowarzyszenia dotyczących formy reprezentacji, w zakresie którego niestety występuje rozbieżność między orzecznictwem Sądu Najwyższego a Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ocenie autora glosy – Huberta Hajduczenii – wyrok zasługuje na krytyczną ocenę, zwłaszcza ze względu na nieuwzględnienie zarzutu nieważności. Glosator zaznacza ponadto, że SN błędnie uznał, iż rejestracja zmian statutu w zakresie formy reprezentacji ma konstytutywny charakter.

Wyrok NSA z 7.04.2016 r. (II OSK 1627/14) z glosą Joanny Wegner-Kowalskiej porusza istotne zagadnienie udziału w postępowaniu administracyjnym organizacji społecznej w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Sąd uznał, że analiza polskiej regulacji prowadzi do wniosku, iż art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego znajduje zastosowanie w trybach nadzwyczajnych odnoszących się do decyzji o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego, przy jednoczesnym braku podobnego ograniczenia w trybie zwyczajnym. Z kolei analiza unormowań unijnych i międzynarodowych doprowadziła autorkę glosy do przeciwnego wniosku.

W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17.09.2014 r. (II AKa 140/14) z glosą Anety Michalskiej-Warias na temat typu kwalifikowanego przestępstwa wzięcia zakładnika;
– postanowienie SN (7) z 25.02.2016 r., I KZP 18/15 z glosą Tomasza Kantego dotyczącą dopuszczalności wstrzymania orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu podjętego z zastrzeżeniem jego uchylenia w wypadku złożenia poręczenia;
– wyrok SN z 25.10.2016 r., I UK 471/15 z glosą Bogusława Lackorońskiego na temat umowy o wykonanie usługi oraz umowy o dzieło i konieczności zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne;
– postanowienie NSA z 5.04.2017 r., II OZ 299/17, z glosą Zbigniewa Kmiecika o skardze na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o połączeniu instytucji kultury;
– uchwała NSA z 24.10.2016 r., I FPS 2/16, z glosą Dominika Mączyńskiego dotyczącą przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT i skargi do sądu administracyjnego;
– wyrok NSA z 5.03.2015 r., II OSK 446/15 z glosą Weroniki Stawińskiej na temat ponownego rozpatrzenia sprawy i wyłączenia pracownika organu administracji państwowej;
– wyrok SN z 20.03.2015 r., II CSK 384/14 z glosą Zbigniewa Kuniewicza, w której poruszono problematykę oceny prawidłowości reprezentacji wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu;
– wyrok SN z 16.06.2016 r., V CSK 625/15, z glosą Tomasza Jasiakiewicza dotyczącą obniżenia zachowku na podstawie art. 5 Kodeku cywilnego;
– uchwała SN z 24.11.2016 r., III CZP 72/16 z glosą Adama Opalskiego na temat kadencji członków organów spółek kapitałowych i powołania członka rady nadzorczej w drugiej połowie roku obrotowego.