W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 9/2017 szczególną część numeru stanowią teksty referatów wygłoszonych na XXII Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, jaki odbył się pod hasłem „Prawo – polityka – sfera publiczna” w dniach 18−21.09.2016 r. we Wrocławiu.
Jednym z elementów Zjazdu był panel pt. „Prawo jako instrument realizacji celów partykularnych”, prowadzony pod patronatem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”.

Pomysł na temat panelu miał swoje źródło w konstatacji, że jednym z problemów badań nad prawem jest nadmierne dążenie do wykazywania zalet prawa, jako nośnika wartości wspólnych dla jakiejś populacji, a zbyt marginalnie prezentowane jest w prawoznawstwie podejście dużo bardziej realistyczne, opierające się na postrzeganiu prawa jako środka do realizacji interesów poszczególnych grup, czy jednostek. A przecież, właśnie możliwość korzystania z prawa jako instrumentu realizacji celów partykularnych, stanowi najszerzej doceniany walor norm sformalizowanych.
Redaktor Naczelny prof. Paweł Chmielnicki ma nadzieję, że opublikowane w tym numerze „Przeglądu Prawa Publicznego” teksty zainspirują do dalszych prac teoretycznych i badawczych, poświęconych poruszonej problematyce.

Polecamy lekturze:
– Dominik Burkat, Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych – początek programu „Mieszkanie dla Młodych”
– Tadeusz Biernat, W poszukiwaniu adekwatnego modelu analizy tworzenia prawa
– Jerzy Paśnik, Instytucje prawne i instytucjonalizm – zagadnienia wybrane
– Marian Andrzej Liwo, Realizacja celów partykularnych w prawie pracy poprzez nadzór i kontrolę
– Joanna Podczaszy, Instytucja upadłości konsumenckiej jako warunek utrzymania systemu społeczno-gospodarczego opartego na długu
– Grzegorz Maroń, The secular aims of public authorities in making references to God based on the example of ceremonial deism. A study of U.S. case law [Świeckie cele władzy publicznej w odwoływaniu się do Boga na przykładzie koncepcji ceremonialnego deizmu. Studium orzecznictwa sądów USA]
– Marika Scheibe, Odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczane decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w świetle art. 9y ust. 3f ustawy o transporcie kolejowym
Witold Górny, Czy istnieje publicznoprawny wymiar prawa sportowego? Kilka refleksji na temat relacji prawnych na linii związek sportowy–klub–zawodnik
– Damian Brodacki, Działania ustawodawcy polskiego na rzecz zwiększania zaangażowania obywateli w wykonywanie zadań publicznych i krzewienia idei samorządności na szczeblu gminy. Ciągle dojrzewająca demokracja czy konieczna potrzeba umocnienia i redefinicji prawnej pozycji podmiotów obywatelskich?