dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ, Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej
W artykule zostały przeanalizowane wybrane zmiany w zakresie prawa karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej struktury finansowych organów postępowania przygotowawczego (są nimi: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej), która jest rezultatem obowiązywania ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Autor ocenia ponadto regulację dotyczącą nowych okoliczności będących podstawą nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 37 § 1 pkt 1a w związku z art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego), a także komentuje nowelizację art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego w odniesieniu do formy organizacyjno-prawnej podmiotu, na rzecz którego działa sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ, Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji Kodeksu karnego
Przedstawiona w artykule nowelizacja Kodeksu karnego dotyczy wprowadzonych do rozdziału XXXIV pt. „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów” nowych typów czynów zabronionych, które polegają na fałszowaniu faktur jako dokumentów szczególnego rodzaju, wymagających nadzwyczajnej ochrony. Umieszczenie regulacji dotyczącej tzw. przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym, a nie w Kodeksie karnym skarbowym jest uzasadnione tym, że w omawianym przypadku podstawowym dobrem chronionym jest wiarygodność dokumentów, a nie dobro w postaci obowiązku podatkowego, który chroni interesy majątkowe Skarbu Państwa. Autorka dokonała ogólnej charakterystyki nowych typów czynów zabronionych stanowiących tzw. przestępstwa fakturowe. Następnie przeanalizowała problemy związane z wykładnią przepisów prawa obowiązującego przed nowelizacją Kodeksu karnego przewidujących karalność wystawienia faktury w sposób nierzetelny oraz stosowanie reguł wyłączania wielości ocen do zbiegu przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego. Na zakończenie przedstawiła stan prawny po nowelizacji Kodeksu karnego wprowadzającej odrębne typy czynów zabronionych przewidujące karalność fałszowania faktur.

dr Michał Kurowski, Wybrane aspekty ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w polskim procesie karnym w zakresie dowodów z dokumentów
W artykule przedstawiono dopuszczalne formy pozyskiwania dokumentów chronionych tajemnicą doradcy podatkowego, kwestię procesowego opracowania takich dokumentów, a następnie wprowadzenia ich do postępowania karnego. Autor zajął się także problematyką ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w kontekście czynności wskazanych w rozdziale 26 Kodeksu postępowania karnego, pt. „Kontrola i utrwalanie rozmów”. Wnikliwie przeanalizował również zakres przedmiotowy tajemnicy doradcy podatkowego.

dr Adam Bartosiewicz, „Agresywna optymalizacja podatkowa” a odpowiedzialność karna skarbowa
Tak zwana agresywna optymalizacja podatkowa, zgodnie z wypowiedziami organów podatkowych, może być rozumiana jako podejmowanie działań, które mogą być kwalifikowane przy zastosowaniu klauzuli przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Zdaniem organów podatkowych z dokonywaniem tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej może łączyć się odpowiedzialność karna skarbowa. Autor artykułu polemizuje z tą tezą, rozważając m.in. kwestię ewentualnej bezprawności działań podejmowanych w ramach agresywnej optymalizacji, określoności czynu na gruncie zasad odpowiedzialności karnej, nieostrości klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania.