Numer 3/2017 ZNSA otwiera wystąpienie Prezesa NSA profesora Marka Zirk-Sadowskiego, które zostało wygłoszone podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, dnia 8 maja 2017 r. w Warszawie. Dokonując analizy działalności sądownictwa administracyjnego w 2016 r. Prezes NSA zwrócił uwagę na podejmowane wysiłki zmierzające do poprawy efektywności kontroli sądowej, pozytywnie oceniając trafność rozwiązań legislacyjnych na podstawie których w 2002 r. powstało dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne oraz jego reformę dokonaną mocą ustawy z 9 kwietnia 2015 r.

W artykule zatytułowanym Niedoskonała procedura odwoławcza w systemie realizacji unijnej polityki spójności w Polsce. Ocena wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt P 1/11), prof. UWB dr hab. Maciej Perkowski i mgr Marek Martyniuk poruszyli istotne zagadnienia obranej przez siebie tematyki zarówno w aspekcie doktrynalnym, jak i pragmatycznym. Autorzy zakwestionowali obowiązujący mechanizm zgodnie z którym skorzystanie przez wnioskodawcę z dostępnych środków odwoławczych nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Artykuł mgr Katarzyny Bieluci, dr Elżbiety Lemańskiej oraz mgr Justyny Siemieniako zatytułowany Szkoda jako przesłanka zwrotu środków europejskich przez beneficjenta obejmuje ogół problematyki łączącej się z pojęciem, znaczeniem, wystąpieniem szkody, jej wysokością oraz związkiem przyczynowym pomiędzy naruszeniem prawa oraz powstałą szkodą.

W opracowaniu zawierającym Kilka refleksji na temat uzasadnień wyroków sądów administracyjnych sędzia w st. spocz. dr Wiesław Czerwiński podzielił się swoim doświadczeniem na temat sposobu redagowania uzasadnień orzeczeń sądowych, dostrzegając zarówno niebezpieczeństwa zagrażające ich czytelności, jak i sposoby, które mogą zdefiniowanym niebezpieczeństwom zapobiec.

W glosie do wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 r., sygn. akt II Ca 441/16, mgr Aleksander Czura oraz mgr Agnieszka Wiltos krytycznie odnieśli się do dopuszczalności badania przez sądy powszechne legalności decyzji administracyjnej w ramach rozstrzygania o roszczeniu odszkodowawczym.