W numerze pierwszym „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” publikujemy orzeczenia wraz z omówieniami, a także glosy mające żywotne znaczenie dla zdecydowanej większości obywateli. I tak, warto zwrócić uwagę na: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2016 r. (SK 2/16) z omówieniem Mirosława Steca dot. prawa do „becikowego”; decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 30 września 2016 r. z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej dot. zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji;

 

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z 18 maja 2016 r. z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej dot. świadczenia wychowawczego – koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16) z komentarzem Tomasza Judeckiego dot. stosowania art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; uchwałę nr 17.183.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 2 sierpnia 2016 r. z omówieniem Ryszarda Pawła Krawczyka dot. dotacji na ochronę powietrza.

Ponadto polecamy glosy:
1) Sławomira Czarnowa pt. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – odszkodowanie czy sankcja? (glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2015 r., III CZP 94/15);
2) Michała Błachuta pt. Delegowanie kompetencji do załatwiania spraw z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie art. 39 ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r., II FPS 3/16);
3) Marcina Rulki pt. W sprawie prawa zebranie wiejskiego do utajnienia swojego głosowania (glosa częściowo aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 28 kwietnia 2016 r., II SA/Go 227/16);
4) Marii Grzymisławskiej-Cybulskiej pt. Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego (glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 października 2016 r., II SA/Wr 372/16);
5) Bogumiła Pahla pt. Wpływ prawa własności na kształt „podatkowej” definicji budowli (glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2016 r., II FSK 3128/15).