W numerze 2 z 2017 roku Kwartalnika uwadze Czytelnika polecamy w szczególności następujące orzeczenia wraz z omówieniami: postanowienie SKO w Krakowie z 23 czerwca 2016 r. dot. odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska); decyzję SKO we Wrocławiu z 16 lutego 2017 r. dot. zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym dwukrotnie w tym samym dniu (omówienie: Magdalena Raguszewska);

 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 7 listopada 2016 r. dot. trybu powierzania stanowiska dyrektora nowo powstałego zespołu szkół (omówienie: Tomasz Judecki); wyrok WSA w Gdańsku z 12 stycznia 2017 r. (III SA/Gd 988/16 dot. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego (omówienie: Gabriel Węgrzyn); uchwałę nr 1187/17 Kolegium RIO w Białymstoku z 28 lutego 2017 r. dot. kontroli wykorzystania dotacji oświatowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk), jak również glosy:
1) glosa częściowo krytyczna do wyroku NSA z 17 czerwca 2016 r. (II OSK 1208/16) Anny Wierzbicy dot. rozwiązania stosunku pracy z radnym;
2) glosa aprobująca do wyroku NSA z 14 września 2016 r. (II OSK 1879/16) Pawła Daniela dot. konieczności uwzględnienia zasady proporcjonalności przy podejmowaniu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego z uwagi na wykorzystywanie mienia komunalnego;
3) glosa aprobująca do wyroku NSA z 4 stycznia 2017 r. (I OSK 800/16) Mariusza Szyrskiego dot. charakteru prawnego aktu odwołującego dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w powiecie;
4) glosa krytyczna do wyroku WSA w Olsztynie z 24 listopada 2016 r. (II SA/Ol 1204/16) Adama Ostapskiego dot. sposobu obliczania dochodu członka rodziny w razie osiągnięcia przez niego dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego;
5) glosa częściowo krytyczna do wyroku NSA z 5 listopada 2015 r. (II OSK 518/14) Marcina Rulki dot. jawności konsultacji społecznych a ochrona danych osobowych.