Trzeci numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:
1) uchwał spółki wodnej i stwierdzenia ich nieważności – tu wyrok TK z 12 maja 2017 r. (SK 49/13) wraz z omówieniem Mirosława Steca;
2) zgodności decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi – wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego (decyzja SKO w Krakowie 10 lutego 2017 r.) wraz z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej;

3) wniosku o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej skanu aktu notarialnego (decyzja SKO we Wrocławiu z 3 kwietnia 2017 r.) wraz z omówieniem Barbary Michalak;

4) świadczenia wychowawczego dla cudzoziemca (decyzja SKO we Wrocławiu z 5 kwietnia 2017 r.) wraz z omówieniem Roberta Raguszewskiego;
5) poświadczenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (postanowienie SKO we Wrocławiu z 22 marca 2017 r.) wraz z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej;
6) spraw proceduralnych (wszystkie z komentarzami Gabriela Węgrzyna) z zakresu: dopuszczalności drogi sądowej w przypadku zakwestionowania przez osobę fizyczną orzeczenia (zarządzenia) nadzorczego prezydenta miasta wstrzymującego wykonanie uchwały organu stanowiącego dzielnicy (postanowienie NSA z 15 września 2016 r., II OSK 1898/16); trybu doręczania uchwał i zarządzeń organowi nadzoru (wyrok NSA z 4 kwietnia 2017 r., II OSK 459/17); współdziałania organów jednostki samorządu terytorialnego z innymi organami (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 26 kwietnia 2017 r.); uchwały w sprawie planu miejscowego a naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia (wyrok NSA z 7 kwietnia 2017 r., II OSK 2039/15);
7) budżetu i jego zmiany oraz gospodarki finansowej (wszystkie z komentarzami Ryszarda Pawła Krawczyka) z zakresu: realistyczności wieloletniej prognozy finansowej (uchwała nr 2105/17 z 25 maja 2017 r. Kolegium RIO w Białymstoku oraz uchwała nr III/392/2017 Kolegium RIO w Rzeszowie z 6 lutego 2017 r.); subrogacji (wyrok NSA z 25 stycznia 2017 r., II GSK 1205/15); wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyrok WSA w Łodzi z 29 listopada 2016 r., I SA/Łd 856/16); pożyczki dla fundacji i stowarzyszenia (uchwała nr 14 /2017 Kolegium RIO w Kielcach z 21 kwietnia 2017 r.); zwolnienia w podatku od nieruchomości (uchwała nr 2/2017 Kolegium RIO w Kielcach z 4 stycznia 2017 r.).
Numer zawiera ponadto glosy:
1) Marii Grzymisławskiej-Cybulskiej do wyroku NSA z 2 września 2016 r. (I OSK 2842/14) pt. Operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego jako dowód w postępowaniu administracyjnym;
2) Pawła Daniela do wyroku WSA w Poznaniu z 24 listopada 2016 r. (II SA/Po 774/16) pt. Pojęcie dochodu utraconego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
3) Tomasza Szewca do wyroku WSA w Rzeszowie z 10 grudnia 2014 r. (II SA/Rz 790/14) pt. Prawotwórczy charakter uchwały o nadaniu nazwy ulicy;
4) Jarosława Czerwa do wyroku WSA w Krakowie z 13 lutego 2017 r. (III SA/Kr 1700/16) pt. Prowadzenie obrad sesji rady gminy przez radnego seniora a legalność uchwał rady gminy podjętych w czasie takiej sesji;
5) Jakuba H. Szlachetki do wyroku NSA z 28 marca 2017 r. (II OSK 1922/15) pt. Tryb rozpatrywania przez radę gminy uwag mieszkańców w sprawie projektów aktów planowania przestrzennego;

Numer – jak zawsze – jest opatrzony wykazem powoływanych aktów prawnych (z przyporządkowaniem stron do poszczególnych przepisów) oraz skorowidzem rzeczowym.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym wydaniem OwSSu, jak również do publikacji glos, omówień i komentarzy do orzeczeń o charakterze samorządowym na łamach kwartalnika.