W marcowym numerze „Samorządu Terytorialnego” szczególną uwagę chcemy zwrócić na dwa artykuły oraz glosę. Po pierwsze, tekst Marcina Bogdańskiego pt. Wybrane czynniki kształtujące bazę ekonomiczną małych i średnich miast w Polsce, w którym autor, dokonując przeglądu wybranych współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, wskazuje te z nich, które ograniczają bazę ekonomiczną i potencjał badanych ośrodków miejskich. W opinii autora można zaobserwować kilka procesów, które w długim okresie będą stanowiły barierę ograniczającą rozwój małych i średnich miast, co w konsekwencji będzie prowadziło do spadku ich znaczenia w systemie społeczno-gospodarczym kraju.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć: niekorzystne trendy demograficzne, procesy restrukturyzacji gospodarki narodowej, ekspansję sieci sklepów dyskontowych oraz stopniową ewolucję zachowań konsumentów wywołaną rozwojem sieci Internet. Po drugie, opracowanie Anny Haładyj pt. Granice partycypacji w podejmowaniu decyzji publicznych – przyczynek do dyskusji, w którym autorka stawia tezę o konieczności sformułowania granic partycypacji społecznej w sprawach publicznych, celem opracowania czyniąc analizę zasadniczych kategorii granic, pojmowanych jako zewnętrzne i wewnętrzne granice prawne, a także granic poza- i paraprawnych, tj. wynikających z aksjologii, prakseologii oraz socjologii. Tekst ma stanowić w założeniu przyczynek do dyskusji nad kształtem partycypacji społecznej ujmowanej także w kontekście jej ograniczeń. Po trzecie, glosę krytyczną Krystiana M. Ziemskiego do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16) w zakresie dopuszczalności przeniesienia przez radę gminy w trybie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym kompetencji organu podatkowego określonych art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.