Numer 4 z 2017 r. zawiera niezwykle ciekawe artykuły: Wybór narzędzi współpracy pozafinansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wspomagany macierzową analizą danych Marka Ćwiklickiego oraz Michała Kudłacza; Komunikacja społeczna w procesach multilevel governance na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukasza Damurskiego i Małgorzaty Polak;

Proobywatelskie modelowanie procesów świadczenia usług publicznych w jednostkach podsektora samorządowego Artura J. Kożucha i Lidii Luty; Rynek nieruchomości mieszkaniowych a jakość życia ludności na poziomie lokalnym na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego Anny Oleńczuk-Paszel i Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły; Cechy polityki ochrony środowiska na poziomie gminy Alicji Lisowskiej; Zróżnicowanie potencjałów rozwojowych wybranych małych miast w województwie dolnośląskim Mileny Stettner; Odznaki, tytuły i nagrody nadawane zasłużonym wobec jednostek samorządu terytorialnego Pawła Jakubowskiego oraz Zasada precedencji – sposób jej ustalania i następstwa jej stosowania w praktyce urzędniczej samorządów Joanny Modrzyńskiej. Ponadto znajdziemy w nim glosę krytyczną Adama Ostapskiego do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2013 r. (II GSK 1315/12) pt. Nieprzedstawienie przez przedsiębiorcę zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, jako podstawa do stwierdzenia nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również sprawozdanie z I Warszawsko-Gdańskiego Sympozjum Naukowego „Kodeks urbanistyczno-budowlany. Oczekiwania i obawy” (Warszawa 19 stycznia 2017 r.) przygotowane przez Annę Małkowską i Urszulę Legierską.