XIV edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy rozstrzygnięta! Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2016 r., nadesłanych do XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”, jak również ogłoszenie o nowej, XV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, obronione w 2017 r. znajdziecie Państwo w najnowszym numerze „Samorządu Terytorialnego”, jak również na naszych stronach internetowych.

Numer majowy zawiera ponadto artykuł Pawła Swianiewicza pt. Urynkowienie, prywatyzacja i rekomunalizacja. Formy dostarczania lokalnych usług publicznych w opiniach burmistrzów krajów europejskich, który oparto na wynikach ankiety przeprowadzonej z burmistrzami gmin powyżej 10.000 mieszkańców w 29 krajach europejskich. Tekst Joanny Lemańskiej pt. Kryterium czy kryteria nadzoru nad samorządem terytorialnym?, w którym autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w polskim porządku prawnym konstytucyjnie zagwarantowane prawo do samodzielności, przejawiające się między innymi w ograniczeniu nadzoru jedynie z punktu widzenia kryterium legalności, zostało rzeczywiście zapewnione, czy też mamy do czynienia z wielością kryteriów nadzoru. Z kolei Anna Feja-Paszkiewicz w artykule Statut jednostki pomocniczej gminy – co konsultować? stawia tezę, że brzmienie przepisów statuujących uprawnienie mieszkańców do udziału w konsultacjach związanych z uchwaleniem statutu jednostki pomocniczej gminy pozostaje bez zmian od 2001 r., dlatego tym ciekawsza wydaje się zmiana wykładni kluczowego przepisu będącego podstawą dla działań gmin w tym obszarze, dokonana w 2010 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny. Natomiast Radosław Bulejak w tekście Kontrola sądowa innych aktów lub czynności z zakresu administracji – rozważania na tle zmian wprowadzonych ustawą z 9.04.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zauważa, że 15.08.2016 r. znacznemu przekształceniu uległa kognicja sądu administracyjnego w zakresie innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej. W ocenie autora dokonane zmiany w sposób znaczny odbiegają od przyjętego w doktrynie i orzecznictwie rozumienia innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, a także nastręczają wielu problemów interpretacyjnych, w szczególności co do zakresu kontroli sądowej. Część artykułową zamyka opracowanie Tomasza Wołowca pt. Obligacje przychodowe a finansowanie gminnych inwestycji
Numer zawiera ponadto recenzję książki pod redakcją Tomasza Bąkowskiego pt. Wolność zabudowy – mity a normatywna rzeczywistość przygotowaną przez Karinę Pilarz, a także glosę krytyczną Renaty Babińskiej-Góreckiej i Adama Ostapskiego do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 15 września 2016 r. (II SA/Sz 617/16) z zakresu zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego.